Med denne satsingen ønsker vi å samordne, videreutvikle og profilere Nofimas kompetanse innen hurtige og ikke-destruktive målinger for prosessoptimering.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Bakgrunn

Nofima har gjennom nesten 40 år bygget opp et sterkt fagmiljø innen spektroskopi – hurtige og ikke-destruktive målinger for prosessoptimering. Vi besitter solid kompetanse av internasjonalt format og en moderne instrumentplattform, som er enestående i Norge og på høyde med det beste i Europa. Dette ønsker vi å utvikle ytterligere gjennom etablering av fyrtårn-satsingen Spectec.

Mål

Satsingens mål er å samordne, videreutvikle og profilere Nofimas kompetanse innen hurtige og ikke-destruktive målinger for prosessoptimering, slik at vi bidrar til relevant og god vitenskapelig produksjon og løpende innovasjon i matindustrien.

Den sentrale målsettingen er, og har vært, å drive langsiktig forskning og utvikling innen metodikk for kvalitetsmålinger av mat og fôr, og metoder for effektiv prosessmodellering og -styring basert på disse målingene.

Gjennom satsingen vil Nofima sikre samspill mellom forskningskvalitet, relevans, utvikling, innovasjon og kompetanseutvikling.

Bakgrunn

De siste 15 årene har faggruppen innen spektroskopi hatt høy aktivitet og en rekke innovasjonsprosjekter og oppdrag for industrien innen fiskeri og sjømat, akvakultur, kjøtt, vegetabil, meieri og restråstoff fra ulike bransjer. Flere av løsningene vi har utviklet er implementert og kommersialisert i tett samarbeid med blant annet utstyrsleverandører.

Interesse og pågang fra næringen er økende fordi denne type teknologi og metodikk er avgjørende for å løse noen av dens fremste utfordringer: Å oppnå stabil og riktig produktkvalitet, optimal utnyttelse av råvarer, minimering av svinn og dermed en lønnsom og bærekraftig matproduksjon.

Seniorforsker Jens Petter Wold leder Spectec-satsingen i Nofima. (Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima)

Fagområdet er prioritert som strategisk viktig av bevilgende myndigheter nasjonalt og i EU.

Seniorforsker Karsten Heia ved sjømatscanneren som scanner og sorterer fisk på kvalitet. (Foto: Marius Fiskum/Nofima)

En viktig forutsetning for vår sterke posisjon innen dette fagområdet er Nofimas tilstøtende kompetanse i øvrige fagmiljøer om råstoffkvalitet, analytisk kjemi og prosessering innen alle matsektorer. Faggruppen har tradisjon for å samarbeide tett på kryss og tvers i hele Nofima. Vår infrastruktur med prosesshaller legger også svært godt til rette for denne satsningen.

Prosjektbeskrivelse

Med fyrtårnsatsingen er en målsetting å få til best mulig utnyttelse av fagkompetanse og utstyr på tvers av lokalitet – og til beste for industrien vi samarbeider med.

Et av målene med satsningen er større synlighet, både nasjonalt og internasjonalt. Dette er viktig for å skape nettverk og gode relasjoner til andre fagmiljøer. Det er også viktig å ha tett kontakt med næringen i Norge for å nå ut med vår kompetanse slik at vi får til nye og gode samarbeid og prosjekter.

Deltakelse på nasjonale og internasjonale konferanser og fagdager, vitenskapelig publisering i anerkjente kanaler, populærvitenskapelig publisering og besøk i aktuelle bedrifter for å lære mer og diskutere problemstillinger, er blant de planlagte aktivitetene det første treårsløpet i satsningen.

Se film

Hvordan fungerer spektroskopi, og hva kan det gjøre for matproduksjon?

Se og lær!

Publikasjoner