Gå til hovedinnhold

I prosjektet skal forskerne skaffe ny, tverrfaglig kunnskap om hvordan marine næringer kan leve godt sammen langs kysten, og utvikle metoder og modeller for sameksistens.

Sist oppdatert

Read in English

Det er et stort behov for mer kunnskap om sameksistens av marine næringer i kystsonen. Denne kunnskapen er sentral for både aktørene i privat og offentlig sektor i Norge, der målet er å redusere konflikter og få til dialog mellom ulike brukere.

Det er tidligere utført noe forskning på området, men ikke større satsinger som inkluderer både miljømessig-, økonomisk-, sosial- og institusjonell bærekraft. Det er et stort behov for kompetanseoppbygging og videreutvikling av metoder og modeller på sameksistens av marine næringer i kystsonen. I disse metodene og modellene kan økonomi, biologi og forvaltning kobles sammen.

Hovedmål

Styrke kompetansen på sameksistens av marine næringer i kystsonen, samt utvikle metoder og modeller for sameksistens.

Delmål

  • Styrke Nofimas kompetanse på sameksistens i marine næringer i kystsonen
  • Videreutvikle metoder for ringvirkningsanalyser på lokalt nivå
  • Utvikle nye biologiske metoder for på en objektnivået å kvantifisere og dokumentere effekter av interaksjon mellom villfisk og oppdrettsfisk
  • Skape en omforent enighet om hvilke kvalitetsfeil det eventuelt er på villfisk fanget ved oppdrettsanlegg. Benytte levendelagring å forbedre kvaliteten.
  • Lage metoder og modeller for sameksistens av marine næringer i kystsonen

Nofimas egne satsinger

Nofima satser egne midler for å øke kompetansen på næringsnyttige, relevante og nyskapende områder og styrke vår posisjon blant ledende anvendte forskningsmiljøer.

Fyrtårn

I Nofimas fyrtårn utvikler vi forskning i verdensklasse for å tilby næringene spisskompetanse. 

Strategiske satsinger

Nofimas strategiske satsinger øker kompetansen vår på en rekke næringsnyttige områder.