Gå til hovedinnhold

I prosjektet studerer vi blant annet komponenter i makroalger som kan brukes som ingredienser i matindustrien, og undersøker om prosessteknologier kan redusere innholdet av potensielt farlige stoffer.

Sist oppdatert

Les på engelsk

En ny næring: Muligheter og utfordringer

Makroalger (tang og tare) er en av verdens største fornybare biomasser. Den er lite utnyttet til verdiskaping i Norden. 

Bærekraft er et nøkkelbegrep for Nofima og derfor er makroalger et av de strategiske satsingsområdene. De siste årene har det strategiske fokuset vært rettet mot dyrking, prosessering og ekstraksjon, spesielt fra sukkertare.

Til tross for det store potensialet for verdiskaping innen denne grenen av bioøkonomien, er det fortsatt mange utfordringer for den norske tarenæringen. De viktigste utfordringene er manglende markedskunnskap og markedstilpassede produkter, i tillegg til at næringen er sterkt sesongbetont og dermed har kapasitetsproblemer ved prosessering.

Matindustrien og taredyrkerne er opptatt av at innholdsstoffene i tareproduktene blir godt dokumentert og at metodene for å styre mengden av f.eks. jod, arsen og kadmium blir klare.

Problemer med høye innhold av jod og tungmetaller er spesielt stort i sukkertare, som er svært populær blant både taredyrkerne og industrien. Vi planlegger derfor en postdoktorstilling som vil undersøke hvilken effekt prosessteknologi har på innholdet av potensielt farlige stoffer i tare, inklusive jod, kadmium, og arsen. Dette er svært viktig, ettersom matindustrien kan bli en stor tarekunde. Eksempelvis ville fiskematbransjen alene brukt hele den nasjonale årsproduksjonen av dyrket tare dersom 15 % av fiskematen ble tilsatt 4,7 % tare.

Makroalger inneholder både funksjonelle og bioaktive komponenter som kan brukes som ingredienser i matindustrien. Den spesifikke celleveggstrukturen er avgjørende for hvilken metode som er optimal for ekstraksjon. Derfor må ekstraksjonsmetoden tilpasses hver enkelt art.

De bioaktive komponentene er svært sensitive for varme og løsemidler. Det er nødvendig å identifisere og utvikle nye ekstraksjonsprosesser som gir bedre utbytte og selektivitet.

Bærekraftige produkter som er trygge å bruke i mat må gjøres lønnsomme.  

Mer nysgjerrig på tare?

Nofimas egne satsinger

Nofima satser egne midler for å øke kompetansen på næringsnyttige, relevante og nyskapende områder og styrke vår posisjon blant ledende anvendte forskningsmiljøer.

Fyrtårn

I Nofimas fyrtårn utvikler vi forskning i verdensklasse for å tilby næringene spisskompetanse.