Næringsklynger

NCE Aqua Tech Cluster

Klyngen består av over 100 virksomheter og har bærekraftig matproduksjon i sjø som sitt fokusområde. Klyngen jobber spesielt for økt verdiskaping i leverandørindustrien til den norske havbrukssektoren.

Kontaktpersoner i Nofima:

Besøk nettsted

NCE Blue Legasea

NCE Blue Legasea skal være en katalysator for unikt tverrsektorielt samarbeid, for å styrke verdiskaping og konkurransekraft for medlemsbedriftene og fiskerinasjonen Norge.

Kontaktperson i Nofima:

Besøk nettsted

NCE Heidner Biocluster

Formålet med klyngen er å styrke konkurranseevnen til norsk bioøkonomi, nasjonalt og internasjonalt, og å fungere som et utstillingsvindu for tjenester og teknologier utviklet i Norge for et globalt marked.

Kontaktperson i Nofima:

Besøk nettsted

NCE Seafood Innovation

Målet er å bidra til bærekraftig vekst i sjømatnæringen, gjennom fokus på innovasjon.

Kontaktperson i Nofima:

Besøk nettsted

Circular Packaging Cluster

Klyngen skal fasilitere samhandling og utvikling i emballasjens verdikjede for å redusere sirkulære blokkeringer og styrke innovasjon og utvikling av eksisterende og nye markeder. Klyngen har 45 medlemmer og en rekke samarbeidspartnere.

Kontaktperson i Nofima:


Besøk nettsted

Cod Cluster

Klyngen jobber for å utvikle helårlig virksomhet og stabil råstofftilgang til markedet. Klyngen er en sammenslåing av de tidligere klyngene Arena Torsk og Arena Fish 365.

Kontaktperson i Nofima:

Besøk nettsted

Stiim Aqua Cluster

Klyngen har over 100 medlemsbedrifter og har som mål å være best på teknologiutvikling som gir nytt matproduserende areal på land eller i sjø.

Kontaktperson i Nofima:

Besøk nettsted

The Life Science Cluster

Life Science Cluster er et nettverk for bedrifter og organisasjoner innenfor livsvitenskap. Klyngen har i overkant av 80 medlemmer og målet er å skape bærekraftig økonomisk vekst innen livsvitenskap, samt bidra til utvikling og deling av kunnskap.

Kontaktperson i Nofima:

Besøk nettsted

Øvrige næringsnettverk

Biotech North

Et kunnskapsnav for blå bioøkonomi som jobber for økt verdiskaping innen bioteknologi og biomarine næringer i Nord-Norge. Klyngen består av 26 medlemsbedrifter.

Kontaktperson i Nofima:


Besøk nettsted

Emballasjeforsk

Et nettverket for forskningsbasert innovasjon innenfor emballering – er et organ for samarbeid og koordinering av emballasjeforskning i Norge. Nettverket har 22 medlemmer.

Kontaktperson i Nofima:

Besøk nettsted

Fremtidsmat

Næringsklynge for matvareprodusenter, forskningsmiljøer og kunnskapsbedrifter som er opptatt av å utvikle mat med gode helseegenskaper.

Kontaktperson i Nofima:

Besøk nettsted

Marint Protein Nettverk

Marint Protein Nettverk skal fremme økt innsikt og kunnskap om tilvirking og omsetning av marine proteiner. Nettverket har 24 medlemmer.

Kontaktperson i Nofima:


Besøk nettsted

Matvett-nettverket

Matvett er mat- og serveringsbransjens selskap for å forebygge og redusere matsvinn og samarbeider på vegne av bransjen med myndigheter og forskningsmiljøer.

Kontaktperson i Nofima:


Besøk nettsted

NTP Food for Life

Den norske teknologiplattform Food for life skal bidra til å styrke den forskningsbaserte kunnskapen i norsk næringsmiddelindustri, og derigjennom styrke innovasjons- og konkurranseevnen.

Kontaktperson i Nofima:


Besøk nettsted

Open Innovation Lab

Et nettverk og en møteplass for innovasjonsprofesjonelle. Målet er å inspirerer virksomheter til å gjøre innovasjon til en konkret konkurransefordel

Kontaktperson i Nofima:


Besøk nettstedet

Lakseklyngen

Målet er å synliggjøre behov og løsningsmodeller for å styrke bærekraftig sameksistens mellom havbruksnæringen og andre berørte samfunns-, nærings- og miljøinteressenter.

Kontaktperson i Nofima:


Besøk nettstedet

Nasjonalt nettverk for torskeoppdrett

Et nettverk av 25 medlemsbedrifter samarbeider om å få til en reetablering av yngelbasert torskeoppdrett.

Kontaktperson i Nofima:

Saltpartnerskapet

Saltpartnerskapet har som målsetning å stimulere til at matvare- og serveringsbransjen reduserer innholdet av salt i matvarer og servert mat, samt å øke bevisstheten om salt og helse i befolkningen.

Kontaktperson i Nofima:


Besøk nettsted

Sustainable Food Norway

Også kalt S-Food, et bedriftsnettverk for mat- og servicebransjen med fokus på å finne bærekraftige løsninger sammen.

Kontaktperson i Nofima:


Besøk nettstedet

Leverandørutvikling Havbruk Nord

Arena og nettverk for leverandører til havbruksnæringen i Troms og Finnmark, med nærmere 50 partnere.

Kontaktperson i Nofima:


Besøk nettstedet

EU Platform on Food Losses and Food Waste

Består av departement, næringsliv, forskningsmiljøer og NGO’er. Plattformen spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å mobilisere til handling for å redusere matsvinn og matavfall på tvers av EU, som en del av Farm to Fork-strategien.

Kontaktperson i Nofima:

Besøk nettstedet

Nettverk for lavtrofisk akvakultur

De ferske LTA-næringene er ikke så velregulerte ennå, og mange LTA-produsenter møter de samme utfordringene, uavhengig av hvilken art som dyrkes.

 Nofima har tatt initiativ til å opprette det første nettverket for lavtrofisk akvakultur, og vil arrangere en workshop i Tromsø hvert år.

Kontaktperson i Nofima:

Nettside

Norwegian Innovation Clusters

«Norwegian Innovation Clusters» er statlig finansierte klyngeprogram som skal bidra til verdiskaping gjennom innovasjon.

Les mer om programmet og de ulike klyngene på Innovasjon Norges nettsider.