Gå til hovedinnhold

Næringsklynger

NCE Aqua Tech Cluster

Klyngen består av over 100 virksomheter og har bærekraftig matproduksjon i sjø som sitt fokusområde. Klyngen jobber spesielt for økt verdiskaping i leverandørindustrien til den norske havbrukssektoren.

Kontaktpersoner i Nofima:

Besøk nettsted

NCE Blue Legasea

NCE Blue Legasea skal være en katalysator for unikt tverrsektorielt samarbeid, for å styrke verdiskaping og konkurransekraft for medlemsbedriftene og fiskerinasjonen Norge.

Kontaktperson i Nofima:

Besøk nettsted

NCE Heidner Biocluster

Formålet med klyngen er å styrke konkurranseevnen til norsk bioøkonomi, nasjonalt og internasjonalt, og å fungere som et utstillingsvindu for tjenester og teknologier utviklet i Norge for et globalt marked.

Kontaktperson i Nofima:

Besøk nettsted

NCE Seafood Innovation

Målet er å bidra til bærekraftig vekst i sjømatnæringen, gjennom fokus på innovasjon.

Kontaktperson i Nofima:

Besøk nettsted

Circular Packaging Cluster

Klyngen skal fasilitere samhandling og utvikling i emballasjens verdikjede for å redusere sirkulære blokkeringer og styrke innovasjon og utvikling av eksisterende og nye markeder. Klyngen har 45 medlemmer og en rekke samarbeidspartnere.

Kontaktperson i Nofima:


Besøk nettsted

Cod Cluster

Klyngen jobber for å utvikle helårlig virksomhet og stabil råstofftilgang til markedet. Klyngen er en sammenslåing av de tidligere klyngene Arena Torsk og Arena Fish 365.

Kontaktperson i Nofima:

Besøk nettsted

Stiim Aqua Cluster

Klyngen har over 100 medlemsbedrifter og har som mål å være best på teknologiutvikling som gir nytt matproduserende areal på land eller i sjø.

Kontaktperson i Nofima:

Besøk nettsted

The Life Science Cluster

Life Science Cluster er et nettverk for bedrifter og organisasjoner innenfor livsvitenskap. Klyngen har i overkant av 80 medlemmer og målet er å skape bærekraftig økonomisk vekst innen livsvitenskap, samt bidra til utvikling og deling av kunnskap.

Kontaktperson i Nofima:

Besøk nettsted

Øvrige næringsnettverk

Biotech North

Et kunnskapsnav for blå bioøkonomi som jobber for økt verdiskaping innen bioteknologi og biomarine næringer i Nord-Norge. Klyngen består av 26 medlemsbedrifter.

Kontaktperson i Nofima:


Besøk nettsted

Emballasjeforsk

Et nettverket for forskningsbasert innovasjon innenfor emballering – er et organ for samarbeid og koordinering av emballasjeforskning i Norge. Nettverket har 22 medlemmer.

Kontaktperson i Nofima:

Besøk nettsted

Fremtidsmat

Næringsklynge for matvareprodusenter, forskningsmiljøer og kunnskapsbedrifter som er opptatt av å utvikle mat med gode helseegenskaper.

Kontaktperson i Nofima:

Besøk nettsted

Marint Protein Nettverk

Marint Protein Nettverk skal fremme økt innsikt og kunnskap om tilvirking og omsetning av marine proteiner. Nettverket har 24 medlemmer.

Kontaktperson i Nofima:


Besøk nettsted

Matvett-nettverket

Matvett er mat- og serveringsbransjens selskap for å forebygge og redusere matsvinn og samarbeider på vegne av bransjen med myndigheter og forskningsmiljøer.

Kontaktperson i Nofima:


Besøk nettsted

NTP Food for Life

Den norske teknologiplattform Food for life skal bidra til å styrke den forskningsbaserte kunnskapen i norsk næringsmiddelindustri, og derigjennom styrke innovasjons- og konkurranseevnen.

Kontaktperson i Nofima:


Besøk nettsted

Open Innovation Lab

Et nettverk og en møteplass for innovasjonsprofesjonelle. Målet er å inspirerer virksomheter til å gjøre innovasjon til en konkret konkurransefordel

Kontaktperson i Nofima:


Besøk nettstedet

Lakseklyngen

Målet er å synliggjøre behov og løsningsmodeller for å styrke bærekraftig sameksistens mellom havbruksnæringen og andre berørte samfunns-, nærings- og miljøinteressenter.

Kontaktperson i Nofima:


Besøk nettstedet

Nasjonalt nettverk for torskeoppdrett

Et nettverk av 25 medlemsbedrifter samarbeider om å få til en reetablering av yngelbasert torskeoppdrett.

Kontaktperson i Nofima:

Saltpartnerskapet

Saltpartnerskapet har som målsetning å stimulere til at matvare- og serveringsbransjen reduserer innholdet av salt i matvarer og servert mat, samt å øke bevisstheten om salt og helse i befolkningen.

Kontaktperson i Nofima:


Besøk nettsted

Sustainable Food Norway

Også kalt S-Food, et bedriftsnettverk for mat- og servicebransjen med fokus på å finne bærekraftige løsninger sammen.

Kontaktperson i Nofima:


Besøk nettstedet

Leverandørutvikling Havbruk Nord

Arena og nettverk for leverandører til havbruksnæringen i Troms og Finnmark, med nærmere 50 partnere.

Kontaktperson i Nofima:


Besøk nettstedet

EU Platform on Food Losses and Food Waste

Består av departement, næringsliv, forskningsmiljøer og NGO’er. Plattformen spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å mobilisere til handling for å redusere matsvinn og matavfall på tvers av EU, som en del av Farm to Fork-strategien.

Kontaktperson i Nofima:

Besøk nettstedet

Norwegian Innovation Clusters

«Norwegian Innovation Clusters» er statlig finansierte klyngeprogram som skal bidra til verdiskaping gjennom innovasjon.

Les mer om programmet og de ulike klyngene på Innovasjon Norges nettsider.