Tradisjonelt blir oppdrettslaks fraktet til land for å slaktes på slakteri. Målet med dette prosjektet er å øke kunnskap om slakting om bord i båter og hva det har å si for fiskevelferd, kvalitet, prosessteknologi, bedriftsøkonomi og samfunnsmessige effekter.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Bakgrunn 

Tradisjonelt har laks vært produsert i ringmerd, transportert til slakteri med brønnbåt og sendt ut på markedet sløyd og på is. De siste årene har det vært en rivende utvikling innen havbruksnæringen på dette feltet. Store havmerder, landbaserte anlegg, lakselus-situasjonen og fiskehelse setter dagens system under press når det gjelder kapasitet på transport, slakteri, tid, vær og vind.  

I den forbindelse har næringen begynt å bløgge og slakte fisk på merdkanten. Også fiskerinæringen er involvert, og det bygges kombinasjonsbåter som skal kunne fangste og slakte både hvitfisk og laksefisk.  

Ved å slakte på sjøen endres en rekke spilleregler med hensyn til dyrevelferd, økonomi, prosessteknologi, matsikkerhet og kvalitet, og det er mange ubesvarte spørsmål.  

Nofima har i flere tidligere prosjekter undersøkt aspekter ved dette temaet, og bruker nå egne midler for å samle tverrfaglig kompetanse.   

Temaer vi jobber med

Vi har en lang rekke spørsmål vi ønsker å finne svar på. Her er noen av dem: 

Fiskevelferd 

Vi vil undersøke hvordan slakting på sjøen vil påvirke fiskevelferd og kvalitet sammenlignet med levende transport, og hvilken innvirkning redusert sultetid har. Vi vil også finne ut hva som er optimale trenge- og pumpemetoder for å håndtere fisken. 

Kvalitet og mikrobiologi 

Vi vil blant annet finne ut om det er forskjell mellom bløgging og sløying på sjøen og på land og hvilket kjøleregime som er optimalt for ulike forhold. Hvilken påvirkning har været? Og kan slakting på sjøen være gunstig for levendelagret villfisk? 

Prosessteknologi 

Når fisken kjøles optimalt, kan det bli mindre behov for is? Og kan det være aktuelt å bruke en mer miljøvennlig emballasje? Vi vil også undersøke om ulike arter bør behandles forskjellig, og hvordan holdbarhet, smak og kvalitet utvikles gjennom lagring. 

Bedriftsøkonomi 

Vi vil undersøke kostnader og lønnsomhet ved slakting på sjøen sammenlignet med andre slakteløsninger. Hva vil være økonomiske effekter av potensielle fordeler, hvordan kan lønnsomheten med ulike oppdrettssystemer vurderes, og hvordan er økonomien ved bruk av slaktebåt sammenlignet med bløggebåt og landbasert slakteri? 

Samfunnsmessige effekter 

Vi vil undersøke hva slaktebåter vil ha å si for sysselsetting, verdiskaping og ringvirkninger, og undersøke effekter for leverandørindustri. Vi vil også undersøke transportforhold og miljøeffekter ved å flytte laksetransport fra vei over til sjø. 

Forvaltning 

Vi undersøker regelverket for produksjonsfisk med hensyn til foredling og sysselsetting regionalt.  

Marked 

Hvor viktig er det for forbrukerne at oppdrettsnæringen lager produkter som oppfyller forventninger om kvalitet, dyrevelferd, pris og bærekraft? Hva påvirker forbrukernes betalingsvilje for en mer etisk matproduksjon?