I dette prosjektet undersøker vi sammenhenger mellom betingelser for levendelagring (miljø) og oppfôring (tørrfôr) av små kongekrabber gjennom 1-3 skallskifter og kvaliteten på produktet etter prosessering.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Pressemelding

Bakgrunn

Kunnskap om levendelagring og oppfôring av små kongekrabber og hvilken betydning det har for muskelkvaliteten anser vi vil bli ettertrakte nasjonalt og internasjonalt. Å etablere en slik kunnskap er også i tråd med Nofimas mål om å være et ledende næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakultur, fiskeri- og matindustrien.

Om vi når vårt prosjektmål, vil den nye kunnskapen skape et grunnlag for prosjekter innen fangstbasert akvakultur på kongekrabbe, som i neste trinn kan gi nyetableringer.

Her skal det presiseres at vår aktivitet har bygd opp et av de sterkeste tverrfaglige forskningsmiljøer i verden på konge- og snøkrabbe. Dette har blant annet gitt synergier i form av store prosjekt nasjonalt (f.eks. SnowMap og Fishery at 78°) og internasjonalt (f.eks. CruWel).

Andre prosjekter om krabber

Den nye marine næringen vil omfatte flere trinn i verdikjeden; fangstleddet med et mer målrettet fiskeri etter småkrabber i ffo, landbasert levendelagring med oppfôring, og industriell prosessering.

Med kunnskap om hvordan levendelagring av små kongekrabber skal gjøres, vil det være et potensiale for å øke eksportvolumet da mulighetene for vekst i det kvoteregulert område er begrenset.

Selv om Nofima i dag er verdens fremste tverrfaglige forskningsmiljø på snø- og kongekrabbe, ser vi en dreining i kunnskapsetterspørselen mot fangstbasert akvakultur. Hovedgrunnen for dette antar vi er den høye beskatningen på kongekrabbene i det kvoteregulerte området.

Det fangstes krabbe med skader, og ofte mangler dyrene legger/klør på grunn av tidligere uvøren håndtering. I perioder kan også kjøttfylden være lav, som enten kan knyttes til en lav fôrtilgang eller at krabbens evne til å innta maten er begrenset på grunn av påførte fangstskader i forbindelse med gjenutsetting. Et slikt fiskeri er ikke bærekraftig.

Fiskeriet kan imidlertid gjøres bærekraftig med en kontrollert levendelagring og oppfôring av små krabber. Et målrettet fiskeri etter små kongekrabbe i ffo vil bidra til en reduksjon i utbredelsen av krabben langs med kysten.

Ved å gjennomføre prosjektet «Helt konge», vil Nofima opprettholde posisjonen som verdens fremste kompetansemiljø på krabbe.

Mål

Prosjektets hovedmålsetting er å finne sammenhenger mellom betingelser for levendelagring (miljø) og oppfôring (tørrfôr) av små kongekrabber gjennom 1-3 skallskifter og kvaliteten på produktet etter prosessering. 

Delmål

Delmål i prosjektet er:

  1. Definere optimale miljøbetingelser for levendelagring; tetthet, str. fordeling, utforming av kar/renner, vannkvalitet, strøm, lys, temperatur. Gjennomføre levendelagring (skadefrekvens, kjøttfylde (NIR), skallskiftefrekvens, velferd, etc.
  2. Utvikle et bærekraftig fôr med optimal sammensetning, gode tekniske egenskaper, høy vannstabilitet og lavt fôrsvinn. Definere fôringsregimer.
  3. Karakterisere hel levende krabbe ved hjelp av foto. Standardisere betingelser som oppfyller krav for videre dataanalyse
  4. Kartlegge genuttrykk for vekst- og skallskifte-regulering
  5. Industriell prosessering og utbytteberegninger, karakterisere hepatopancreas
  6. Karakterisere muskel
  7. Forsøksdesign og resultatbehandling; definere forsøksoppsett og avklare sammenhenger mellom levendelagringsbetingelser og muskelkvalitet, big data, lage rutiner og systemer for registreringer og data behandling 

Dette gjør vi

I desember 2019, ble små kongekrabber (ca. 0,5 kg) fangstet i Eidkjosen, og transportert til Kårvika for levendelagring og oppfôring i små skala. Per februar 2022 har krabbene gjennomgått 3 skallskifter, og oppnådd kommersielle størrelser (>1.6 kg). Resultatene er oppløftende da krabbene har spist fôret (i hovedsak krill og bifangst fra reketrål) samtidig som det har vært en svært lav dødelighet.

Disse positive resultatene gir oss klare indikasjoner og forventninger om at dette er mulig.

Vi vil starte å prosessere disse krabbene for deretter å karakterisere muskelkvaliteten (ref. delmål 3, 4, 5 og 6) og sammenholde resultatene med betingelsene for levendelagring. Dette vil gi oss en god erfaring med metodene som skal anvendes for karakterisering.

Basert på funn, vil forsøk for levendelagring designes (ref. delmål 7), og type fôr og fôringsregime defineres (ref. delmål 2) før vi starter med levendelagring (ref. delmål 1).

Totalt 2.5 år er satt av til levendelagring, og dersom vi starter med krabber rett under kommersiell vekt, vil det sannsynligvis være tilstrekkelig med ett skallskifte før krabben når en kommersiell størrelse. Dersom startvekten er lavere, vil det ta lengre tid, og skallskiftene vil være flere.

I våre forsøk oppnådde vi en vektøkning på maksimalt 40% etter ett år med 2-3 skallskifter. Likevel, hvilke(n) betingelser for levendelagringen som har vært avgjørende for et slikt resultat har vi i dag ikke tilstrekkelig kunnskap om.

Publikasjoner