Prosjektet vil gi et viktig bidrag til utviklingen av en ny oppdrettsnæring i Nord-Norge og bidra med verdifull kunnskap og teknikker innen genetisk avl, biomasseforedling og muligheter for industriell bruk som vil komme næringen i hele Norge til gode.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2021

Slutt

31. des 2023

Finansiert av

Nofima

Samarbeid

AkvaPlan NIVA, OceanFood, Lerøy, Folvengård, Lyngsskjellan Enk

Bakgrunn

I dag satser norsk makroalgeindustri utelukkende på produksjon av sukkertare. Det har imidlertid vært gjort lite forskning på den genetiske fordelingen av makroalgearter, som sukkertare, og potensialet for å anvende selektiv avl for å øke verdien av de ulike artene har ikke blitt utforsket. 

Produksjonen er også nesten utelukkende basert i sør- og midt-Norge. Dermed går man glipp av det enorme potensialet for å utvide vekstsesongen i Norge ved å produsere makroalger i nord, som vil være et viktig fokus i MacroALGAQUA-prosjektet. 

Det finnes også en rekke nye og verdifulle makroalgearter som kan dyrkes i landbaserte IMTA-systemer i avløpsvannet fra høytrofiske arter. 

Denne produksjonsmetoden har ikke blitt utforsket i Norge så langt, til tross for at den har vist seg å være vellykket i andre land i Europa. Dette er også noe vi skal undersøke i MacroALGAQUA-prosjektet. 

Miljøavtrykket fra kjøttindustrien får økende oppmerksomhet fra forbrukerne, og domineres per nå av karbonavtrykket fra fôret som anvendes. Makroalger er tilgjengelige i store mengder, men har begrenset verdi som fôringredienser – hovedsakelig på grunn av at de har lavt innhold av protein og lipider, og at de potensielt også inneholder uønskede forbindelser. 

Fermentering anses som en lovende metode for å oppgradere næringsverdien i biomasse fra makroalger. 

MacroALGAQUA vil bygge på erfaringene og kunnskapene fra både tidligere Nofima-makroalgeprosjekter og aktivitetene i  Tasty Kelp-prosjektet for å bekjempe disse flaskehalsene i norsk makroalgeindustri.

Mål

MacroALGAQUA skal styrke verdikjeden for makroalgeindustrien i Norge (særlig Nord-Norge) ved å fokusere på de følgende fem hovedområdene: 

  • utvikling av genomiske ressurser og beregning av genetiske parametere for vekst og miljøfølsomhet hos sukkertare 
  • videreutvikling av makroalgeproduksjonen i Nord-Norge 
  • produksjon av nye landbaserte makroalgearter i landbaserte IMTA-systemer 
  • nedstrømsprosessering og utnyttelse av fermenterte makroalger i storfe- og fiskefôr 
  • formidling av Nofimas kompetanse på feltet til bransje- og forskningspartnere 

Publikasjoner