Bærekraftig akvakultur er viktig for fremtidens matproduksjon. Dessverre truer klimaforandringene den globale, totale produksjonen av mat, inkludert produksjon av sjømat.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2021

Slutt

31. des 2023

Finansiert av

Nofima

Samarbeid

University of Stirling, Scotland og Havforskningsinstituttet, Norge

Bakgrunn

Klimaforandringene påvirker mange ulike aspekter ved oppdrettsnæringen, og både effekten av forandringene og mulighetene til å tilpasse seg og respondere på dem, vil variere i stor grad innenfor sektoren. 

Produksjonsanleggene langs norskekysten vil påvirkes ulikt av klima og miljøforandringer avhengig av blant annet geografisk lokasjon, type anlegg og produksjonsform. I tillegg vil fisken påvirkes ulikt avhengig av art, livsstadie, størrelse, helsetilstand osv.

Akvakultur er et komplekst system, der flere kompliserte faktorene må vurderes sammen dersom man skal kunne tilpasse produksjonen til klimaforandringene. 

Hvordan ulike klimarelaterte stressfaktorer påvirker akvakultur, enten som enkeltfaktorer eller hvordan de virker sammen, er foreløpig lite studert. Fiskens helse og biologiske respons til klimaforadringene er i denne sammenheng avgjørende for vellykket produksjon. Oppdrettsnæringen må derfor ha kunnskap om hvordan oppdrettsmiljøet forandrer seg og hvordan dette kan påvirke produksjonen for å kunne opprettholde virksomhet på en bærekraftig og produktiv måte. 

Mål

Insight-prosjektet skal etablere en bedre forståelse av effektene og interaksjonene klimarelaterte stressfaktorer har på fiskehelse. 

Delmål

  1. Evaluere hvordan ulike klimascenarioer vil kunne påvirke  havbruk i Norge
  2. Studere kombinasjonseffekter av klimaforandringer og produksjonspraksis, som økt temperatur, redusert dO2, håndtering og sykdomsutbrudd
  3. Evaluere utfordringer knyttet til klimaforandringer i kommersielle produksjonssettinger
  4. Utvikle nye verktøy for å studere effekten av klimaforandringer på fiskehelse
  5. Formidle informasjon om klimaforandringer og akvakultur

Hva vi gjør

Det er et økende behov for å vurdere hvordan klimaforandringene påvirker oppdrettsnæringen lokalt, hvordan det vil variere og hvordan biologiske terskler og vippepunkter kan identifiseres. Insight-prosjektet fokuserer på å kartlegge påvirkningene og interaksjonene klimarelaterte stressfaktorer har på havbruksnæringen, og særlig hvordan fiskehelsen til torsk og laks påvirkes. 

Prosjektet tar for seg 4 overordnede forskningsområder: 

  1. Simulering av klimaforandringenes innvirkning på akvakultur langs norskekysten 
  2. Forsøk med fisk i kar for å forstå klimarelaterte stressfaktorers innvirkning på fiskens helse
  3. Bruk av produksjonsdata fra ulike kommersielle oppdrettsanlegg for å få kunnskap om kompleksiteten og interaksjonene mellom klimaforandringer og havbruksnæringen
  4. Formidle resultatene til et bredt spekter av interessenter

Vil vi bruke empiriske og teoretiske metoder for å evaluere hvordan klimaforandringene påvirker fiskehelsen, inkludert eksisterende klima- og miljødata, fremtidige klimaprojeksjoner, miljømodeller og biologiske modeller, feltdata og kontrollerte in vivo- og in vitro-fiskeforsøk. Fokuset vil ligge på helsen til fisken og hva klimaforandringene vil kunne bety for vekst og velferd hos laks og torsk. 

Prosjektet vil gi økt kunnskap om effektene klimaforandringene vil kunne ha på oppdrettsnæringen i Norge og dermed også bidra til å kunne tilpasse næringen til klimaet som forandres.