Bakgrunn

Nofima ble opprettet ut fra et politisk ønske om å effektivisere og styrke konkurransekraften til norske fagmiljøer innen næringsrettet forskning på fiskeri, havbruk og matproduksjon.

Lang forskningstradisjon

Vår forskningsvirksomhet har røtter helt tilbake til 1931, da «Norges Hermetikklaboratorium» ble etablert. Dette var blant landets første bransjeinstitutter, og fikk senere navnet Norconserv.

I 1948 ble Sildolje- og Sildemelindustriens Forskningsinstitutt SSF opprettet, som et samarbeidsprosjekt mellom sildemel- og sildoljeindustrien samt fiskerne.

På 1970-tallet ble forskningsinstituttene Akvaforsk, Fiskeriforskning og Matforsk opprettet.

Fiskeriforskning overtok forsknings- og analysevirksomheten i SSF i 2002. Virksomheten fortsatte i samme lokaler, men nå som en egen avdeling i Fiskeriforskning.

Akvaforsk, Fiskeriforskning, Norconserv og Matforsk bidro sterkt til verdiskapende utvikling innen sine bransjer både nasjonalt og internasjonalt inntil fusjonen i 2007/2008.

Fra fire institutt via konsern til AS

Høsten 2003 tok det daværende Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet initiativ til en gjennomgang av forskningsinstituttene i sine sektorer.

Året etter la en nyopprettet styringsgruppe frem en innstilling om «Den blå-grønne matalliansen – samlet innsats og ny stryktur», og i to stortingsmeldinger (2004-2005) ble det fremmet forslag om å styrke samarbeidet mellom marin forskning og landbruksforskning.

Et av argumentene for å slå sammen «blå» og «grønne» forskningsinstitutt var at forbrukere og myndigheter, både nasjonalt og internasjonalt, stiller de samme krav til mat enten den er produsert på land eller i vann. I tillegg hadde man mange av de samme faglige utfordringene både i landbruksbasert matproduksjon og produksjon av sjømat, og man ønsket å oppnå faglige og markedsmessige synergieffekter, blant annet for at de norske fagmiljøene skulle bli mer konkurransedyktige internasjonalt.

I mai 2005 foreslo regjeringen å etablere Nofima AS, og Stortinget sluttet seg til forslaget. Nofima skulle bestå av de fire instituttene Akvaforsk, Fiskeriforskning, Matforsk og Norconserv.

Omfattende arbeid med de ulike fusjonsprosjektene og organisasjonsstrukturen ble staket ut, og 1. januar 2008 var konsernet operativt.

I 2011 besluttet Nofima å forenkle og effektivisere selskapsstrukturen i konsernet, og gikk over fra å være konsern til å bli Nofima AS.

Les mer om Nofima på Wikipedia.

Litteraturtips til deg som vil fordype deg

Vil du vite mer om historien fra tiden før Nofima ble etablert? 

  • Hermetikkindustriens Laboratorium 1931-2006. 75 år med utfordringer. Av John G. Johnsen. ISBN 978-82-91794-12-9
  • Et bedre liv på kysten. Om FTFI og Fiskeriforskning 1973 – 2006. Av Ola R. Valvåg. ISBN 978-81-7151-908-6.
  • AKVAFORSK i nasjonal og internasjonal akvakultur. 2007. Av Trygve Gjedrem. ISBN 978-82-9977-2303
  • Matforsk Jubileumsskrift 25 år. 1996. Klikk her for å lese boken på nett.