Gå til hovedinnhold
Innhold på denne siden

  Forskning på det viktigste av alt, mat.

  Mat er viktig på så mange måter. Mat er selvsagt grunnleggende for liv. Men mat er også næringsliv. Mat er arbeidsplasser og bosetting. Mat er kultur.

  Nofima er tett på norsk matproduksjon. Vi er Norges ledende matforskningsinstitutt og driver forskning og utvikling innen havbruk, fiskeri og landbasert mat. Vår forskning er næringsnær og relevant, og kunnskapen vi bidrar til brukes av våre kunder.

  Bærekraftig mat til alle

  Nofimas visjon

  Derfor finner du ofte våre forskere ute i bedriftene. Der jobber de tett med de ansatte på merdkanten, i fiskemottaket, på lakseslakteriet, i kjøtthallen, bakeriet eller andre produksjonsanleggene i matindustrien.

  Forskningsbasert innovasjon gir økt verdiskaping og konkurranseevne.

  Fakta om Nofima

  • 397 ansatte, hvorav 165 har doktorgrad.
  • 707 millioner kroner i omsetning (2022)
  • 602 forskjellige prosjekter (2022)
  • Kunder fra 34 forskjellige land (2022)

  Les om Nofimas historie

  Forskning er grunnlaget for kunnskapsbasert innovasjon

  Hvem eier oss?

  Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet

  Eierandel: 56,8 prosent.
  Se mer om eier i Brønnøysundregistrene.

  Stiftelsen for landbrukets næringsmiddelforskning

  Eierandel: 32,2 prosent.
  Se mer om eier i Brønnøysundregistrene.

  Akvainvest Møre og Romsdal

  Eierandel: 10 prosent.
  Eies av Sunndal og Averøy kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune.
  Se mer om eier i Brønnøysundregistrene.

  Hvem finansierer oss?

  Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

  NFD har ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og -velferd, rammebetingelser for sjømathandel og markedsadgang for norsk sjømat. NFD gir tilskudd til Nofimas forskningsinfrastruktur.

  Norges forskningsråd (NFR)

  Er forskningspolitisk rådgiver for regjeringen og departementene og fordeler årlig rundt 10 milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet har som oppgave å sikre at de beste forsknings- og innovasjonsprosjektene får finansiering- og skal ligge i front for å utvikle forskning av fremste kvalitet og av høy relevans.

  Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

  Forvalter sjømatnæringenes felles investering i forskning og utvikling som skal bidra til bærekraftig verdiskaping og vekst i næringen.

  Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA)

  Finansierer forskning og innovasjon i hele verdikjeden fra primærledd til industri- og forbrukerledd. Prosjektene skal dekke viktige kunnskapsbehov og ha god brukermedvirkning.

  Den europeiske union

  EUs forsknings- og innovasjonsprogram har som målsetting å sikre at Europa produserer vitenskap i verdensklasse, fjerner hindringer for innovasjon og gjør det lettere for offentlig og privat sektor å samarbeide om å levere innovasjon.

  Næringene/virkemidler

  Hva er oppdragsforskning?

  Nofima er til for å produsere ny kunnskap som gjør norske matnæringer bedre og bringer dem videre.

  For å være en samfunnsnyttig kunnskapsleverandør er vi avhengige av god innsikt i matnæringenes problemstillinger, og derfor finner du ofte forskerne våre ute i bedriftene.

  Det har stor verdi for oss når næringsaktører bidrar som informasjonskilde og diskusjonspartner for å sikre at forskningen er relevant og nyttig.

  Rundt 30 prosent av Nofimas forskning gjøres på oppdrag av næringsaktører. All vår forskning følger forskningsetiske retningslinjer, og vi legger vekt på å gjøre resultatene våre tilgjengelige.  

  For at resultatene fra forskningen kan bli tatt raskt i bruk av matnæringene eller andre interessenter, blir de ofte formidlet via media eller i foredrag før de er vitenskapelig publisert. Det gjelder også ofte forskning som er finansiert av det offentlige.

  De nasjonale forskningsetiske komiteene fremhever fire elementer i definisjonen av oppdragsforskning:

  1. Forskning som i hovedsak er finansiert av oppdragsgivere som eksterne finansieringskilder. Dette kan være prosjekter finansiert av Norges forskningsråd, regionale forskningsfond, felles forskningsprogram, bedrifter eller næringslivets forskningsmidler som FHF eller FFL.  
  2. Oppdragsgiveren bestemmer prosjektenes tema og problemstillinger, men ikke øvrig faglig opplegg og metode.
  3. Resultatene forventes å gi nytte for oppdragsgiveren selv eller andre brukergrupper spesifisert av oppdragsgiveren eller i prosjektbeskrivelsen.
  4. Oppdragsgiveren får overført visse bruksrettigheter til forskningsresultatene etter avsluttet prosjekt.

  Nofimas styre

  • Styreleder: Thomas Farstad, administrerende direktør, Milarex
  • Marianne Synnes Emblemsvåg, nestleder
  • Trond Vilhelm Lund
  • Tine Annette Grytnes Laskerud, daglig leder Grytnes Entreprenør AS
  • Edel Storelvmo
  • Cathrine Finne Kure, seniorforsker, Nofima AS
  • Gøril Voldnes, forsker, Nofima AS
  • Bjørn Tore Rotabakk, forsker, Nofima AS

  Nofimas valgkomite

  • Anne Marit Skulberg, Nærings- og fiskeridepartementet
  • Per Berg, Stiftelsen for Landbrukets Næringsmiddelforskning
  • Randi Dyrnes, Akvainvest Møre og Romsdal