The FoodMicro-Pack program will generate knowledge that will be disseminated to the scientific community and to the food sector and will contribute to improved technologies, control strategies and packaging concepts for production of foods with stable quality and enhanced food safety. FoodMicro-Pack will thus contribute to improved value creation in the food sector.
Programmet skal bygge kunnskap som skal formidles og bidra til forbedret teknologi, kontrollstrategier og emballeringsløsninger for produksjon av trygg mat med stabil kvalitet. Dette vil bidra til økt verdiskaping i matproduserende næringer.

FoodMicro-Pack

Trygg og holdbar mat; redusert mikrobiologisk smitte av råvarer og produkt, forbedret styring og kontroll, optimal emballering

 Trygg og holdbar mat  

Det strategiske programmet FoodMicro-Pack skal bidra med ny kunnskap for produksjon og frambud av trygg og holdbar mat, optimale emballeringsløsninger og redusert matsvinn.

Tidspunkt:1. januar 2017 – 31. desember 2020
Finansiering:FFL - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter
Kontaktperson
Portrettbilde av Cathrine Finne Kure
Cathrine Finne Kure

EU-koordinator/senior prosjektleder
Tlf.: +47 480 09 633
cathrine.finne.kure@nofima.no

Strategiske forskningsprogram

Dette er ett av fire strategiske forskningsprogram i divisjon Mat. Programmene sikrer vår langsiktige kompetansebygging og er avgjørende for at Nofima skal være et internasjonalt ledende næringsrettet matforskningsinstitutt.

Kontroll med mikroorganismer i mat og matproduksjon er en kontinuerlig utfordring for matindustrien. Økt konsum av ferske, spiseklare produkter, nye strategier for matprosessering/-bearbeiding samt mikroorganismer som tilpasser seg endringer i omgivelsene gir nye utfordringer knyttet til kontroll av mikroorganismer. Tiltak for å redusere matsvinnet er et viktig område hvor optimale emballeringsløsninger kan gi viktige bidrag.

For å nå dette målet om å bidra med ny kunnskap for produksjon og frambud av trygg og holdbar mat, optimale emballeringsløsninger og redusert matsvinn har programmet forskningsaktiviteter innenfor følgende områder:

1) Mikrobiologisk smitte: Økt kunnskap for å redusere smitte av mikroorganismer knyttet til redusert matkvalitet og mattrygghet

2) Kontroll med mikroorganismer i mat: Økt kunnskap om mikrobiell respons til dekontaminering og prosessering for å oppnå forbedrede kontrollstrategier

3) Nye emballeringsløsninger:  nye løsninger for optimal kvalitet, holdbarhet og redusert matsvinn

4) Molekylære analyser og bioinformatikk: Styrke og videreutvikle en molekylær- og bioinformatisk analyseplattform for analyser av mikrobesamfunn og mikrobers egenskaper.

Programmet skal bygge kunnskap som skal formidles og bidra til forbedret teknologi, kontrollstrategier og emballeringsløsninger for produksjon av trygg mat med stabil kvalitet. Dette vil bidra til økt verdiskaping i matproduserende næringer. Programmet vil også styrke Nofimas vitenskapelige ekspertise og konkurransekraft innenfor feltet.

Les mer om:

Relatert innhold