The FoodMicro-Pack program will generate knowledge that will be disseminated to the scientific community and to the food sector and will contribute to improved technologies, control strategies and packaging concepts for production of foods with stable quality and enhanced food safety. FoodMicro-Pack will thus contribute to improved value creation in the food sector.

FoodMicro-Pack

Trygg og holdbar mat; redusert mikrobiologisk smitte av råvarer og produkt, forbedret styring og kontroll, optimal emballering

 Trygg og holdbar mat  

Det strategiske programmet FoodMicro-Pack skal bidra med ny kunnskap for produksjon og frambud av trygg og holdbar mat, optimale emballeringsløsninger og redusert matsvinn.

Tidspunkt:1. januar 2017 – 31. desember 2020
Finansiering: FFL - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter
Kontaktperson
Portrettbilde av Cathrine Finne Kure
Cathrine Finne Kure

Seniorforsker
Tlf.: +47 480 09 633
cathrine.finne.kure@nofima.no

Strategiske forskningsprogram

Dette er ett av fire strategiske forskningsprogram i divisjon Mat. Programmene sikrer vår langsiktige kompetansebygging og er avgjørende for at Nofima skal være et internasjonalt ledende næringsrettet matforskningsinstitutt.

Kontroll med mikroorganismer i mat og matproduksjon er en kontinuerlig utfordring for matindustrien. Økt konsum av ferske, spiseklare produkter, nye strategier for matprosessering/-bearbeiding samt mikroorganismer som tilpasser seg endringer i omgivelsene gir nye utfordringer knyttet til kontroll av mikroorganismer. Tiltak for å redusere matsvinnet er et viktig område hvor optimale emballeringsløsninger kan gi viktige bidrag.

Foreløpige resultater fra programmet

Mikrobiologi

Vi har ferdigstilt en omfattende systematisk gjennomgang av kunnskap om bakterier på overflater i matindustrien og betydningen for mattrygghet og matkvalitet. Den viser blant annet at produksjonsmiljøet utøver et seleksjonspress på bakterier som kommer inn via råvarer og mennesker, og bakterier som typisk overlever i miljøet er dessverre også bedre rustet til å overleve og vokse i produktene.

Vi bygger opp en stor samling Listeria og har sekvensert genomet for Listeriatypen som dominerer i kjøttindustrien.

Vi bruker mange angrepsvinkler for å få svar på hvorfor Listeria er så vanskelig å bli kvitt, og vet at noen stammer er mer motstandsdyktige enn andre.

Det vil være vanskelig å redusere matbåren sykdom uten at forbrukere behandler mat trygt. Vi har sett at det er mange faktorer utover faktainformasjon som må til for at forbrukere skal endre adferd.

Følelser ser ut til å ha større betydning for reaksjonen på en matskandale enn faktakunnskap om faren. Denne kunnskapen er viktig for næringen med tanke på hvordan de skal informere og håndtere matskandaler.

Vi jobber med å kartlegge hvilke teknologier som egner seg til dekontaminering av ulike typer råvarer og produkter. Det har vært spesielt fokus på belysning av produkter med UVC og høy-energi UV-lys

Emballering

Emballasjematerialets egenskaper og egnethet for lagring av mat i forhold til utvalgte miljø- og forbrukeraspekter er viktig for å oppnå optimal produktkvalitet. Vi har studert betydning av emballasjetype, lagringstemperatur og lys ved lagring av brokkoli, blomkål og moreller. Resultatene viser at en ubrutt kjølekjede gir best kvalitet og lengre holdbarhet, mens emballasjen hindrer vekttap og andre kvalitetsfeil.

Misfarging av kjøttpålegg fører til svinn i butikk, og dette er nå betydelig redusert fordi vi har funnet årsaken til misfargingen (rester av O₂) og hvordan industrien kan forhindre dette. Vi har undersøkt hvordan holdbarheten på kyllingfilet påvirkes av hvilken pakkemetode som brukes.

Oppmerksomheten emballasjen, og spesielt plast, får og har fått det siste året har gjort det enda mer aktuelt å studere og evaluere alternative løsninger til de tradisjonelle plastmaterialene som ofte er komplekse laminater. Vårt arbeid med aktive og intelligente emballeringsløsninger er derfor av stor viktighet for industri og samfunn. Intelligent emballeringsmetoder basert på sensorteknologi er under utvikling. Samtidig er det viktig å formidle emballasjens viktige funksjoner knyttet til å redusere matsvinnet.

Mål med programmet

For å nå målene om å bidra med ny kunnskap for produksjon og frambud av trygg og holdbar mat, optimale emballeringsløsninger og redusert matsvinn har programmet forskningsaktiviteter innenfor følgende områder:

1) Mikrobiologisk smitte: Økt kunnskap for å redusere smitte av mikroorganismer knyttet til redusert matkvalitet og mattrygghet

2) Kontroll med mikroorganismer i mat: Økt kunnskap om mikrobiell respons til dekontaminering og prosessering for å oppnå forbedrede kontrollstrategier

3) Nye emballeringsløsninger:  nye løsninger for optimal kvalitet, holdbarhet og redusert matsvinn

4) Molekylære analyser og bioinformatikk: Styrke og videreutvikle en molekylær- og bioinformatisk analyseplattform for analyser av mikrobesamfunn og mikrobers egenskaper.

Programmet skal bygge kunnskap som skal formidles og bidra til forbedret teknologi, kontrollstrategier og emballeringsløsninger for produksjon av trygg mat med stabil kvalitet. Dette vil bidra til økt verdiskaping i matproduserende næringer. Programmet vil også styrke Nofimas vitenskapelige ekspertise og konkurransekraft innenfor feltet.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter