Spekepølseproduksjon i gang i Patogen prosesshall. Pølsene inneholder e.coli og forskerne skal undersøke hva som må til å bli kvitt den farlige bakterien. Foto: Kjell J. Merok/Nofima

FutureFoodControl

Trygg mat, redusert matsvinn og bærekraftig emballering

 Sensorikk, forbruker og innovasjon    Trygg og holdbar mat  

Det oppstår stadig nye utfordringer knyttet til mikrobiell trygghet og forringelse av maten. Samtidig er det viktig både å redusere matsvinnet og bruken av plast til emballering av mat.

Tidspunkt:1. januar 2021 – 31. desember 2024
Finansiering: FFL - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter
Kontaktperson
Portrettbilde av Cathrine Finne Kure
Cathrine Finne Kure

Seniorforsker
Tlf.: +47 480 09 633
cathrine.finne.kure@nofima.no

Strategiske forskningsprogram

Dette er ett av fire strategiske forskningsprogram i divisjon Mat. Programmene sikrer vår langsiktige kompetansebygging og er avgjørende for at Nofima skal være et internasjonalt ledende næringsrettet matforskningsinstitutt.

Målet med dette strategiske programmet er økt kunnskap for trygg mat, redusert matsvinn og bærekraftige emballeringssystemer.

Delmål:

  • Økt kunnskap om mikrobiell smitte av mat og tiltak for økt kontroll med mikrober i mat og miljø
  • Økt kunnskap og utvikling av bærekraftige emballeringssystemer
  • Økt forbrukerkunnskap i et mattrygghets-, emballerings- og matsvinnperspektiv

For matindustrien er det behov for svinnreduserende tiltak og forbyggende arbeid i produksjonen. Trygg mat, riktig holdbarhet og optimale emballeringssystemer er viktig for å få til dette.

Smittesporing og teknologiutvikling

I programmet skal vi jobbe med metoder for å kunne forstå smitte og forringelse av mat ved å spore mikroorganismene (Listeria monocytogenes, Campylobacter, forringelsesbakterier, mugg), finne årsaken til smitten og karakterisere mikroorganismene. Videre skal vi jobbe med effektiv reduksjon av mikroorganismer i produksjonsmiljøet, og undersøke teknologier for å redusere vekst av mikroorganismer i produksjonsmiljø og i maten.

Forsøk vil også bli gjort i Pathogen Pilot Plant der mat eller produksjonsmiljø kan smittes med sykdomsfremkallende bakterier. Dette gir forsøk under mer realistiske produksjonsforhold. Vi vil inkludere sensoriske analyser ved undersøkelse av teknologier for fjerning og reduksjon av mikroorganismer for å undersøke påvirkningen på sensorisk kvalitet. For å forstå smitteveier, sammensetning og egenskaper til mikroorganismer i råvare, i produksjonsmiljø og under lagring av mat, skal vi bruke molekylærbiologiske metoder. Vi skal videreutvikle kunnskap og metoder som trengs for å få til dette.

Bærekraftige emballasjeløsninger

Optimal emballering av mat er viktig. Det er behov for kunnskap om bruksområdene til ulike emballasjematerialer med tilhørende utfordringer og muligheter, både ved gjenvunnede materialer og biodegraderbare/biobaserte materialer, anvendt til ulike emballeringsmetoder og ved ulike lagringsbetingelser. Det er også behov for økt kunnskap om hvordan aktive og intelligente emballeringsløsninger kan bidra til å opprettholde matkvalitet og optimalisere emballasjeløsninger.

Vi skal studere egenskaper og anvendelse av ulike emballasjematerialer inkludert utfordringer og potensialer ved gjenvunnede materialer, biodegraderbare/biobaserte materialer og deres bruksområder, samt muligheter for bruk av ulike typer coatinger for redusert bruk av plast ved emballering av lett bedervelige produkter. Programmet skal undersøke effekt av lagringsbetingelser (lys, gasser og temperatur) i verdikjeden i kombinasjon med emballeringssystemer og hvordan dette påvirker kvalitet og holdbarhet. Vi skal jobbe med aktive og intelligente emballeringsløsninger, samt intelligente sensorer/indikatorer for måling av matkvalitet.

Mattrygghet og forbrukerkunnskap

Forbrukernes kunnskap om mattrygghet er begrenset, og med økt tilgang på nye matvarer, endrede kostvaner og fokus på emballering og matsvinn skapes utfordringer knyttet til forbrukernes håndtering av mat. Det er behov for mer kunnskap om mikrobiell risiko og hvordan denne kan håndteres, spesielt for utsatte og sårbare grupper.

Forbrukerkunnskap knyttet til trygg mat, matsvinn og bærekraftig emballering er viktig. I programmet skal vi inkludere forbrukerperspektiv i forskningen om mattrygghet, matsvinn og bærekraftig emballering, for å bidra til mer målrettede tiltak mot matsmitte, redusert matsvinn, bedre tilpassete emballeringsløsninger, samt økt informasjon og tiltak til forbrukere.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter
  • Forskningsanlegg

 
Matpiloten

Nofima huser, sammen med NMBU, Norges største forskningsfabrikk for mat. Food Pilot Plant Norway, kalt Matpiloten på norsk, tilbyr førsteklasses fasiliteter for forskning, utdanning og produktutvikling …


 
Patogen prosesshall

Forsøkshallen er et nasjonalt senter og Europas første høysikkerhetsproduksjonshall. Her studerer forskere livsfarlige bakterier som Listeria monocytogenes og E.coli (EHEC) i et realistisk … 
Pakkehallen

Nofima har solid kompetanse på interaksjonen mellom produktet og emballasjen. Vi bistår gjerne med direkte problemstillinger innen blant annet valg av emballasje, pakketeknikk og holdbarhet.