Prosjektet har som mål å kartlegge praksis i kommuner og regioner hva angår planlegging av kystarealer, og på bakgrunn av dette identifisere kriterier som virker inn på både tidsbruken og kvaliteten i planarbeidet.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

17. jan 2017

Slutt

12. mai 2017

Finansiert av

KMD - Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Prosjektleder(e):

Patrick Berg Sørdahl

I mange kommuner og regioner har det de siste årene blitt gjort et stort arbeid med å enten utarbeide nye planer eller oppdatere og rullere allerede eksisterende planer som dekker kystarealene.

Status for både de eksisterende planer og det pågående arbeidet varierer imidlertid mellom kommuner og fylker. Mange planer er av en eldre dato og arbeidet med å oppdatere dem går til dels sakte. Dette fører til etableringer gjennom dispensasjoner og enkeltvedtak heller enn gjennom en mer helhetlig og framtidsrettet styring.

For å sikre en mer helhetlig utvikling er det dermed en målsetning om mer effektive planprosesser og mer avklarende planer.

Publikasjoner