Her behandles jus med høyt trykk. Høytrykksprosessering er blant teknologiene som skal under lupa i iNOBox-prosjektet.
Her behandles jus med høyt trykk. Høytrykksprosessering er blant teknologiene som skal under lupa i iNOBox-prosjektet. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

iNOBox

A Technology- and Market-driven Innovation e-Toolbox towards a Sustainable, Competitive and Science-based Agri-Food Industry in Norway

 Markedsforskning    Mat og helse    Prosessteknologi    Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Hovedmålet med iNOBox er å skape en effektiv, lønnsom og bærekraftig matproduksjon som sikrer trygg og næringsrik mat av høy kvalitet.

Tidspunkt:1. april 2018 – 31. mars 2022
Finansiering: Norges forskningsråd
Samarbeid:Nofima (NO), Veterinærinstituttet (NO), Østfoldforskning (NO), University of Liverpool (UK), Campden BRI (Chipping Campden) Limited (UK), Universidad de Zaragoza (ES), TNO (NL), BAMA Gruppen AS (NO), Den Stolte Hane AS (NO), Findus Norge AS (NO), Fjordkjøkken AS (NO), Fjordland AS (NO), HOFF AS (NO), MatBørsen AS (NO), Advanced Microwave Technologies Ltd (UK), Elea Gmbh (DE), Hiperbaric SA (ES/US), UV Technology Ltd (UK)
Kontaktperson
Portrettbilde av Tone Mari Rode
Tone Mari Rode

Forsker
Tlf.: +47 907 27 253
tone.mari.rode@nofima.no

Bionær-prosjekt

Norges forskningsråd bevilget 30 millioner kr til iNOBox over forskningsprogrammet Bionær (Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer).

Målsetting

Hovedmålet til iNOBox er mer effektiv, lønnsom og bærekraftig matprosessering i norsk matindustri, og å sikre trygge og næringsrike matvarer av høy kvalitet. Dette gjør vi gjennom samarbeid med viktige aktører i matindustri og marked. Gjennom tverrfaglig forskning i samarbeid med norsk matindustri vil prosjektet øke kunnskapen om bruk av de innovative teknologiene:

 • Høytrykk
 • Kald plasma
 • Pulserende elektriske felt
 • Ultralyd
 • UV-lys
 • Mikrobølger

Helseeffekter

Matsikkerhet står høyt på den sosialpolitiske dagsorden. Innovative prosessteknologier kan bidra til å dekke etterspørselen etter bærekraftige, sunne og rimelige matvarer for en voksende og aldrende befolkning.

De nye teknologiene vil sørge for tryggere og sunnere matvarer som vil bedre folkehelsa gjennom reduserte forekomster av matallergi og diettrelaterte sykdommer, og mindre tilbakekalling av matvarer og tilhørende helserelaterte og sosiale kostnader.

Økonomisk, sosialt og miljømessig gunstig

Siden mat laget med disse teknologiene får lengre holdbarhet, vil forbrukerne kaste mindre mat og dermed spare penger – hele 438 millioner kroner årlig for hver ekstra holdbarhetsdag.

iNOBox vil også gjøre det mulig for matindustrien å redusere energiforbruket med 1.5-5 %, redusere klimagassutslipp med 0.1 % på nasjonalt nivå, og skape flere arbeidsplasser i desentraliserte områder.

Øke kunnskapen

For å sikre at de nyskapende prosessene tas i bruk på en vellykket måte, må matprodusentene være klar over fordelene med dem, og hvordan de kan kommunisere dette til forbrukerne. De må også kjenne til egnetheten til forskjellige produkter og bruksområder, regelverk og vitenskapelige og tekniske aspekter.

iNOBox har som mål å utvikle et nettbasert verktøy for å hjelpe matindustrien å ta gode beslutninger om prosessinnovasjon, unngå flaskehalser i markedet og sikre at nyskapende produkter når forbrukerne. Nett-verktøyet vil bygges på prosjektresultatene og eksterne datakilder, og skal sørge for at kunnskapen fra prosjektet deles på en effektiv og enkel måte.

iNOBox ledes av Nofima, og utføres i samarbeid med internasjonale forsknings- og industripartnere. Prosjektet vil også gi opplæringsmuligheter til unge forskere  gjennom to PhD og to Postdoc-stillinger.

Fremdrift og foreløpige resultater

 • Alle partnerne fikk en oppdatering på resultater og planer på et konsortiummøte i juni 2021. Fokus var på industrielt relevante resultater, og det var høy deltakelse fra industripartnere.
 • For plasmaaktivert vann (PAW), er det laget en modell, og gjort sammenligninger mellom denne modellen og ulike typer PAW fra springvann
 • Holdbarhetsanalyser og vurdering av kvalitet av emballert kylling eksponert for UV-C er gjennomført.
 • Resultater fra studie med eggemasse tilsatt grønn te-ekstrakt (2 typer) og prosessert med høytrykk (HP) er innen kort tid klar for publisering.
 • Forsøk med eggemasse pakket i CO2 og deretter høytrykksprosessert er gjennomført
 • Eksperimenter med ultralyd og tubulær MVH for bearbeiding av melk og juice er planlagt gjennomført høsten 2021. Flere forforsøk med ultralyd er gjennomført.
 • Forsøk med pulserende elektriske felt (PEF) og melk er under planlegging.
 • Kvaliteten på kjøtt som er fryst ved hjelp av ultralyd er undersøkt.
 • Eksperimenter for å teste potensialet for PEF (ohmsk oppvarming) for å blanchere grønnsaker før frysing og tørking er i avslutningsfasen. Biotilgjengelighet av carotenoid og PEF skal undersøkes.
 • Prosess- og produktkarakterisering av ‘smart yoghurt’, produsert med melk kombinert med varme, høytrykk (HP) og ultralyd (US) er utført. Karakterisering, som inkluderer viskoelastisitet, tekstur og mikrotekstur, er gjennomført for melkegel. I tillegg er også partikkelstørrelse, overflatehydrofobisitet, SDS-PAGE og FT-IR analyser gjennomført for ubehandlet og behandlet melk.
 • Studie med kyllingprøver som er analysert med MS metabolomics, for å studere hvordan ulike metabolittprofiler blir påvirket av forskjellige prosesseringsteknologier og lagringsperiode, er innsendt for publisering.
 • Eggemasse produsert med US, PEF og varme er analysert med serum fra pasienter med eggeallergi, og databehandling er startet.
 • In vitro fordøyelsesstudier er tidligere utført på bearbeidede kyllingfileter prosessert med HP, mikrobølger (MW), US og PEF. Studien skal utvides med å studere effekten av behandling med UV-C.
 • En livsløpsanalyse for smart yoghurt er under utarbeidelse, og en for spinat er igangsatt.
 • Støtteverktøyet for markedsføringskommunikasjon er fullført. Produktkonsepter og arbeid med formidling av støtteverktøyet pågår.
 • Publisering av arbeid rundt novel food-regulering og bruk av åpen innovasjon under produktutvikling pågår.
 • Nettutviklingsprosess og innholdsproduksjon pågår til toolbox. Det er laget en animasjonsfilm for HP, og filmer for PEF og US er underveis. Nyheter oppdatert og presentert på nettstedet inobox.no og i flere medier og partnerkanaler. Nyhetsbrev sendt ut til abonnenter desember 2020 og juni 2021.
 • En PhD-student fra Universitetet i Zaragoza vil ha et forskningsopphold hos Nofima i Stavanger i perioden september – november 2021.

Formidling og publikasjoner

Konsortiepartnerne har presentert iNOBox-prosjektet og resultater til tverrfaglige målgrupper, inkludert sluttbrukerne.

Publikasjoner i Cristin – Current Research Information System in Norway

 

Fortsatt glade prosjektpartnere på møte på Ås i mars 2019. Foto: Wilhelm Solheim/Nofima

Les mer om:

Relatert innhold

 • Filer og lenker