Jeg er forsker i avdeling Prosessteknologi. De fleste prosjekt jeg er involvert i omhandler mattrygghet, holdbarhet, kvalitet og prosessering. Nye(re) og milde prosesseringsteknologier har jeg stor interesse for. Jeg arbeider bl.a. med høytrykksprosesssering, mikrobølger, pulserende elektrisk felt og ultralyd. Mild prosessering kan i mange tilfeller brukes for å lage produkter med lang holdbarhet og samtidig opprettholde en optimal kvalitet. Jeg har også interesser i å kombinere ulike prosessteknologier, og gjerne sammen med ulike pakkemetoder. Mange nye prosesseringsteknologier kan også benyttes innen helt andre felt, som f.eks. ekstraksjon, mørning og til å fremheve spesielle egenskaper ved maten. Dette er felt som det er økende interesse for, og som vil være høyst aktuelt for å utnytte ressursene våre på en best mulig måte. Gjennom mitt arbeid har jeg arbeidet med flere typer råvarer, både blå (fisk, klippfisk, saltfisk, reker, krabbe) og grønn sektor (kjøtt, grønnsaker, bær, melk,
egg). Jeg har bred kompetanse innen arbeid med mattrygghet. Gjennom årene har jeg arbeidet med mange ulike mikroorganismer. Hovedfokus har vært innen vegetative bakterier (bl.a. Listeria, Salmonella, E. coli, stafylokokker og melkesyrebakterier) og sporedannere (Bacillus, Clostridium). Men jeg har også arbeidet med mugg, virus og bakteriofager.
Jeg har erfaring med å lede store prosjekter, også med utenlandske partnere. Jeg har opparbeidet meg god erfaring med å arbeide med ulike personer, og jeg har også hatt ansvar for en rekke studenter (PhD, MSc, BSc).
Doktorgraden min fra Universitetet for miljø- og biovitenskap var innen feltet molekylærbiologi. Det omhandlet stress-responser hos stafylokokker som var utsatt for ulike stressfaktorer, som ulike konserveringsmidler. Her benyttet jeg en rekke molekylærbiologiske metoder. Min bakgrunn er fra Universitetet i Tromsø, der jeg ble utdannet til sivilingeniør i bioteknologi. Jeg er også utdannet bioingeniør fra Høgskolen i Ålesund.

+47 907 27 253

+47 51 84 46 81

E-post

Stavanger

Prosessteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin