Med bruk av moderne, forskningsbasert prosessteknologi og -kunnskap kan restråstoff bli til nye markedsrettede produkter. Vi samordner, videreutvikler og øker Nofimas kompetanse knyttet til fremtidens bærekraftige proteinproduksjon.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Bakgrunn

I de siste årene har man i norsk i industri, forskning, virkemiddelapparat og forvaltning, sett en enorm øking i interessen for spørsmål relatert til bioøkonomi og bærekraft. Hos Nofima finnes det i dag mange initiativer og mye ulik – og i mange tilfeller overlappende – kompetanse som kan plasseres under begrepene bioøkonomi og bioteknologi.

For at vi som forskningsinstitutt skal kunne spisse og differensiere oss, og levere kvalitetsforskning i et innovativt og kompetent miljø, vil vi samle kompetansen for å videreutvikle forskningsmulighetene – til beste for industri, økonomi og bærekraft.

Etter primærproduksjon i både kjøtt-, fiske-, meieri- og vegetabilsk industri, gjenstår det fortsatt mye ubrukt, proteinrik biomasse. I dag kaller vi det restråstoff. I dialog med forskning og industri ser vi at det fortsatt er mangel på kunnskap rundt hva disse råstoffene kan brukes til, og hva markedspotensialet egentlig er. Det gjør at mange er forsiktige med å sette i gang prosjekter og investeringer rundt restråstoff. Dermed går potensielt verdifull biomasse i stor grad til lite betalingsvillige markeder, slik som ensilasje, jordforbedring eller varme.

Dersom man grundig kan demonstrere verdien av produkter fra restråstoff sammen med reproduserbare og effektive metoder for å framskaffe produkter, vil flere bedriftspartnere komme på banen. Det vil være positivt både i et bedriftsøkonomisk, bioøkonomisk og bærekraftig perspektiv.

Prosjektbeskrivelse

(Foto: Lars-Åke Andersen/Nofima)

Det vi ønsker med Peptek er å etablere en helhetlig tilnærming og framgangsmåte for behandling av ubrukt eller gjenværende biomasse i form av restråstoff fra matindustrien.

Primærfokus er proteiner, peptider og andre lavmolekylære vannløselige komponenter. Ved å utvikle helhetlige løsninger for karakterisering og prosessering ønsker vi å legge grunnlaget for fremtidens proteinproduksjon. Gjennom å samle, samkjøre, systematisere og øke kunnskap på disse feltene, vil Nofima gjennom Peptek, ha kontroll på hele verdikjeden knyttet til prosessering av restråstoff:

Peptek vil bidra til:

  1. Økt kunnskap om råstoffene og hvordan de kan utnyttes på best mulig måte.
  2. Økt kunnskap om prosesseringsmetoder og hvordan råstoffkvalitet og prosessering påvirker produktkvaliteten.
  3. Økt kunnskap om produktmuligheter og produktegenskaper som smak, lukt, funksjonelle egenskaper, kjemisk sammensetning, bioaktivitet og biotilgjengelighet.
  4. Økt kunnskap om produktenes marked og verdi i et bioøkonomisk perspektiv.

Til sammen vil disse fokusområdene knytte sammen hele verdikjeden fra råstoff til ferdig produkt. Dette blir kunnskapen som trengs for å utvikle en helhetlig løsning for prosessering av alle typer råstoff.

Gjennom Peptek som fyrtårprosjekt i Nofima skal instituttet sikre og styrke vår posisjon blant de internasjonalt ledende anvendte forskningsmiljø innenfor bærekraftig proteinproduksjon, og bidra til økt verdiskaping i næringslivet ved at denne kompetansen tas i bruk.

Film

Verdt å vite