Nofimas fagfolk i gang med en hydrolysekjøring av skjærebein fra kylling. Fra venstre Sileshi Gizachew Wubshet, Nils Kristian Afseth, Diana Lindberg og Ulrike Böcker. (Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima)

Peptek

En helhetlig karakteriserings- og prosesseringsplattform for fremtidens proteinproduksjon

 Marin bioteknologi    Råvare og prosess  

Med bruk av moderne, forskningsbasert prosessteknologi og prosesskunnskap kan ubrukt eller gjenværende biomasse – i dag best kjent som restråstoff - bli til nye markedsrettede produkter. Vi samordner, videreutvikler og øker Nofimas samlede kompetanse knyttet til fremtidens bærekraftige proteinproduksjon. Det er det instituttets fyrtårnprosjekt Peptek handler om.

Tidspunkt:1. januar 2016 – 31. desember 2022
Finansiering: Nofima AS
Finansiør:Nofima AS
Kontaktperson
Portrettbilde av Ragnhild Dragøy
Ragnhild Dragøy

Forskningssjef
Tlf.: +47 977 49 562
ragnhild.dragoy@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Nils Kristian Afseth

Nofimas fyrtårn

For å bidra til å gi næringene den spisskompetanse som er nøvendig for å levere produkter av ypperste kvalitet, har Nofima satset spesielt på å utvikle forskning i verdensklasse på utvalgte områder.

Gjennom Peptek som fyrtårprosjekt i Nofima, skal instituttet sikre og styrke vår posisjon blant de internasjonalt ledende anvendte forskningsmiljø innenfor bærekraftig proteinproduksjon, og bidra til økt verdiskaping i næringslivet ved at denne kompetansen tas i bruk.

Bakgrunn

I de siste årene har man i norsk i industri, forskning, virkemiddelapparat og forvaltning, sett en enorm øking i interessen for spørsmål relatert til bioøkonomi og bærekraft.

På Nofima finnes det i dag mange initiativer og mye ulik – og i mange tilfeller overlappende – kompetanse som kan plasseres under begrepene bioøkonomi og bioteknologi.

For at vi som forskningsinstitutt skal kunne spisse og differensiere oss, og levere kvalitetsforskning i et innovativt og kompetent miljø, vil vi samle kompetansen for å videreutvikle forskningsmulighetene – til beste for industri, økonomi og bærekraft.

Etter primærproduksjon i både kjøtt-, fiske-, meieri- og vegetabilsk industri, gjenstår det fortsatt mye ubrukt, proteinrik biomasse. I dag kaller vi det restråstoff. I dialog med forskning og industri ser vi at det fortsatt er mangel på kunnskap rundt hva disse råstoffene kan brukes til, og hva markedspotensialet egentlig er.

Det gjør at mange er forsiktige med å sette i gang prosjekter og investeringer rundt restråstoff. Dermed går potensielt verdifull biomasse i stor grad til lite betalingsvillige markeder, slik som ensilasje, jordforbedring eller varme.

Dersom man grundig kan demonstrere verdien av produkter fra restråstoff sammen med reproduserbare og effektive metoder for å framskaffe produkter, vil flere bedriftspartnere komme på banen. Det vil være positivt både i et bedriftsøkonomisk, bioøkonomisk og bærekraftig perspektiv.

Prosjektbeskrivelse

(Foto: Lars-Åke Andersen/Nofima)

Det vi ønsker med Peptek er å etablere en helhetlig tilnærming og framgangsmåte for behandling av ubrukt eller gjenværende biomasse i form av restråstoff fra matindustrien. Primærfokus er proteiner, peptider og andre lavmolekylære vannløselige komponenter. Ved å utvikle helhetlige løsninger for karakterisering og prosessering ønsker vi å legge grunnlaget for premtidens proteinproduksjon.

Gjennom å samle, samkjøre, systematisere og øke kunnskap på disse feltene, vil Nofima gjennom Peptek, ha kontroll på hele verdikjeden knyttet til prosessering av restråstoff: Peptek vil bidra til:

  1. Økt kunnskap om råstoffene og hvordan de kan utnyttes på best mulig måte.
  2. Økt kunnskap om prosesseringsmetoder og hvordan råstoffkvalitet og prosessering påvirker produktkvaliteten.
  3. Økt kunnskap om produktmuligheter og produktegenskaper som smak, lukt, funksjonelle egenskaper, kjemisk sammensetning, bioaktivitet og biotilgjengelighet.
  4. Økt kunnskap om produktenes marked og verdi i et bioøkonomisk perspektiv.

Til sammen vil disse fokusområdene knytte sammen hele verdikjeden fra råstoff til ferdig produkt. Dette blir kunnskapen som trengs for å utvikle en helhetlig løsning for prosessering av alle typer råstoff.

Gjennom Peptek som fyrtårprosjekt i Nofima, skal instituttet sikre og styrke vår posisjon blant de internasjonalt ledende anvendte forskningsmiljø innenfor bærekraftig proteinproduksjon, og bidra til økt verdiskaping i næringslivet ved at denne kompetansen tas i bruk.

Film

Les mer om:

Relatert innhold