CRISP var et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) innen bærekraftig fiskeri. Målet med senteret var et paradigmeskifte innen fiskeriteknologi.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. apr 2011

Slutt

30. mar 2019

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

Havforskningsinstituttet er vertskap for senteret. Bedriftspartnere er Scantrol AS, Kongsberg Maritim AS / Simrad, Egersund Group AS, Nergård Havfiske AS, Norges Sildesalgslag og Norges Råfisklag.

CRISP startet sin forskningsaktivitet i april 2011 og avsluttet 30. mars 2019. Hovedmålsetningen for senteret har vært å utvikle «smarte teknologier» som kan lede til ansvarlige fiskerier og på samme tid gi økt lønnsomhet for fiskeflåte og leverandørindustri. Derigjennom har man søkt å legge til rette for det grønne skiftet.

Dette jobbet vi med

 1. Å utvikle og implementere instrumentering for å identifisere arter og størrelser av fisk før fangstprosessen.
 2. Å utvikle og implementere instrumentering for å overvåke fiskeadferd og redskapets funksjon under fiske.
 3. Å utvikle metoder og instrumentering for aktivt å frigjøre uønsket bifangst under trål- og notfiske uten å skade fisken.
 4. Å utvikle ny redskapsdesign som minimerer miljøbelastningen på bunnhabitater og reduserer luftforurensning.
 5. Å utvikle fangst- og håndteringspraksis som optimaliserer kvaliteten og dermed verdien av fangsten.
 6. Å analysere og dokumentere de økonomiske fordelene som implementering av de nye teknologiene som er utviklet under prosjektet fører til for fiskeindustrien.

Samarbeidspartnere

Fire industripartnerne:

 • Kongsberg Maritime AS, Simrad
 • Scantrol Deep Vision AS
 • Egersund Group AS
 • Nergård Havfiske AS

Fire forskningspartnere:

 • Havforskningsinstituttet (HI)
 • Nofima AS
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Tromsø

To sponsorer:

 • Norges Råfisklag
 • Norges Sildesalgslag

Arbeidspakker

Senterets forskning var organisert i seks vitenskapelige arbeidspakker.

 1. Identifikasjon av kvantitet, størrelse sfordeling og art før fangst
 2. Redskaps- og fangstovervåkings-systemer i ringnotfiske
 3. Metoder for fangstovervåking og fangstkontroll under tråling
 4. Utvikling av tråler med redusert miljøpåvirkning
 5. Kvalitetsforbedring
 6. Verdiskapning

Nofima hadde ansvaret for arbeidspakkene 5 og 6 (kvalitetsforbedring og verdiskaping).

Arbeidspakke 5 – Kvalitetsforbedring

Den norske flåten av havgående trålere har gjennomgått betydelige endringer siden tusenårsskiftet. I CRISP har det vært et mål å øke kvaliteten og verdien av råstoffet gjennom å endre måten trålen handteres på og hvordan fangsten behandles.

Økt kvalitet kan oppnås ved å minimere stress under tråling og ved å innføre ny teknologi som gjør håndteringen av fangsten mer skånsom. Studier av effekter av ulike stressfaktorer på fisk under fangst og håndtering har blitt utført om bord på fiskefartøyer, men også i kontrollerte eksperimentelle studier i CRISP sin trålsimulator.

Forsøk i samarbeid med Nergård Havfiske AS har vist at bruk av liknende håndteringsteknikker som brukes i fangstbasert akvakultur og oppdrett (mild håndtering, levende lagring i tanker før slakting, automatisk bedøvelse og blødning, m.m.) har en positiv effekt på fiskekvaliteten.

Arbeidspakke 6 – Verdiskaping

Aktiviteten i denne arbeidspakken har vært rettet mot å måle verdiskapingen og bærekraften til den nye teknologien som er utviklet gjennom CRISP sine aktiviteter.

CRISP har satt søkelys på fartøygruppene bunntrål og ringnot. I innledningsfasen ble fartøygruppenes økonomiske status undersøkt. Den videre utviklingen av fartøygruppene er deretter overvåket gjennom hele prosjektperioden.

Dette har vært grunnlag for å måle hvilke effekter de nye teknologiene som er utviklet gjennom arbeidet i CRISP har hatt for flåten. I dette arbeidet er det utviklet modeller som kan visualisere hvordan teknologiutviklingen har påvirket miljøet og verdiskapingen i form av redusert drivstofforbruk og forbedret kvalitet.

Filmer om SFI CRISP

Trykk på pil-ikonet nede på avspiller-linja for å se filmen i fullskjerm.

Havforskningsinstituttet – CRISP
Torsken og trålmonsteret
Film om CRISP-prosjektet

Publikasjoner