Vitenskapelig artikkel

Alt på land

Svorken, Marianne; Høgstad, Maria Alfredsen; Esaiassen, Margrethe; Nøstvold, Bjørg Helen

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi, vol. 30, p. 1–14, 2020

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0803-6799
Elektronisk: 1891-0998

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Mye av restråstoffet som oppstår om bord på norske torsketrålere blir ikke ført til land. I denne artik-kelen drøfter vi hvorfor fartøy i akkurat denne gruppen ikke utnytter restråstoffet bedre. Gjennom en kvalitativ tilnærming supplert med tallanalyser fra landingsstatistikken diskuteres mulige forklarings-variabler og løsninger. Våre resultater viser at ivaretakelse av restråstoff forbindes med økte kostna-der og et marked med lav betalingsvilje. Teknologi fremstår som viktig for utviklingen fremover, mens flåtestrukturen gjør lasteromkapasitet og tid til knapphetsfaktorer. Videre diskuteres praktiske og te-oretiske implikasjoner av disse funnene.