Temp-Intens har som hovedmål å komme med anbefalinger for kommersiell produksjon av laks gjennom optimalisering av innsatsfaktorene temperatur og salinitet. Innsatsfaktorene skal testes under ulike oppdrettsbetingelser i settefiskfasen, og fisken skal følges helt til slakt for å vurdere prestasjon, helse, velferd og produktkvalitet.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. sep 2022

Slutt

31. des 2025

Finansiert av

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering med egeninnsats fra industri

Samarbeid

UiT, UiB, NTNU, Mowi, Grieg Seafood og Cermaq

Se opptak av webinar

3. november 2023 arrangerte vi et webinar om livsløpsforsøket vi holder på med i prosjektet.

Fra 10 gram har grupper av laks gått på ulike temperaturer, de har hatt ulik økning i salinitet, noen har gått i RAS mens andre har gått i anlegg med gjennomstrømming.

Når webinaret ble holdt, hadde fisken vært to måneder i sjø, og vi kunne si noe om hvilken effekt temperatur og salinitet hadde i settefiskfasen.

Webinaret ble holdt på engelsk.

Bakgrunn

En robust laks ved sjøutsett forutsetter optimale forhold gjennom de ulike utviklingsfasene i ferskvann.

I dag benyttes en rekke ulike produksjonsregimer hos smoltprodusentene. Produksjonsregimene er gjerne utviklet med tanke på kapasitet, effektivitet og økonomi, drevet av økt behov for redusert produksjonstid i sjø, og i mindre grad av fiskens helse og velferd.

Samtidig som settefiskprodusentene driver frem settefisk i høyt tempo for å tilfredsstille markedsbehovet, økte dødeligheten i settefiskfasen i perioden 2011 til 2019.

Dette har medført større bevissthet om livsløpsstudier der sammenhengen mellom betingelser i settefiskfasen kobles til senere prestasjon i sjø, helt frem til slakt, og for å få bedre innsikt i om settefiskproduksjonen har blitt for intensiv.

Både gjennomstrømming- og RAS anlegg benyttes i kommersiell settefiskproduksjon. RAS teknologi muliggjør oppdrett under enda mer kontrollerte betingelser, og kan innebære en mer intensiv produksjon.

Videre har bruk av viktige innsatsfaktorer som temperatur og tetthet, bruk av fotoperiode og salinitet endret seg siste årene. Økt bevissthet rundt bruk av disse innsatsfaktorene gjennom settefiskfasen kan trolig bidra til produksjon av en robust fisk som presterer bedre i hele sjøfasen.

I Temp-Intens har vi valgt å fokusere på innsatsfaktorene temperatur og salinitet.

Vi vil også utføre økonomiske analyser og studere sammenhengen mellom kostnadene i de ulike delene av produksjonssyklusen, og hva det samlet betyr for produksjonskost per kg laks.

Mål

Temp-Intens har som hovedmål å komme med anbefalinger for kommersiell produksjon av laks gjennom optimalisering av innsatsfaktorene temperatur og salinitet.

Innsatsfaktorene skal testes under ulike oppdrettsbetingelser i settefiskfasen, og fisken skal følges helt til slakt for å vurdere prestasjon, helse, velferd og produktkvalitet.

Delmål

 • Dokumentere om fisk oppdrettet intensivt ved bruk av resirkuleringsteknologi (RAS) eller gjennomstrømningsteknologi (FT) presterer ulikt.
 • Vurdere intensitet av produksjon ved vanntemperaturer på 8, 12 og 14 ᵒC og om ulik temperatur påvirker robustheten til laks på lang sikt.
 • Undersøke om fisken sin prestasjon avhenger av om de blir oppdrettet under stabile forhold, med konstant lav eller høy temperatur, eller om variasjon i temperatur fremmer robusthet.
 • Undersøke om gradvis adaptering til salinitet før utsett i sjø gjør laksen bedre i stand til å håndtere overføringen i motsetning til om den går direkte fra fersk- til full styrke sjøvann.
 • Beregne økonomisk lønnsomhet av intensivt oppdrett i settefiskfasen fra settefisk til slakt. 

Lakseliv-bloggen

I tillegg til formidling i form av møter, konferanser og publisering har vi valgt å opprette en «lakseliv-blogg» der vi oppdaterer jevnlig fra forsøket med biologisk prestasjon og prosjektaktiviteter.

Les bloggen

Dette gjør vi

I Temp-Intens skal vi gjennomføre et livslangt forsøk, der vi følger fisken fra 10 gram til slaktestørrrelse. Forsøket består av fire temperaturgrupper, med fire gjentak.

Rogn fra SalmoBreed og samme produksjonsbatch inkuberes på råvannstemperatur rundt 7,5 til 7,8 grader, det vil si under 8 grader. Alle gruppene startfôres på 10ᵒC i gjennomstrømming (FT), før de sorteres og settes på temperaturene for henholdsvis Gr. 1 – 4, fra 10 gram størrelse, enten i FT eller i resirkulering (RAS) (16 kar i RAS + 16 kar i FT):

 • Gruppe 1: Konstant 8ᵒC;
 • Gruppe 2: Konstant 12ᵒC;
 • Gruppe 3: Konstant 14ᵒC;
 • Gruppe 4: Konstant 8ᵒC til avslutning av 6 ukers vintersignal (12L:12D), deretter gradvis økning i temperatur til 12ᵒC.

Omtrent 21 dager før fisken settes ut i merd blir gruppene fordelt i to og saliniteten øker fra 0 ppt til

 • A) 32 ppt i ca 21 dager før utsett i merd;
 • B) gradvis øking til 15 ppt i 7d, 25 ppt i 7d, 32 ppt 7d før utsett i merd.

Protokoller for salinitetsøkning i RAS vil bli fulgt.

Forsøket vil bli tett oppfulgt med prøveuttak. I tillegg til en rekke responsvariable på helse, velferd og prestasjon, vil vi også ta ut prøver etter slakt for å se på kvalitet. Vi vil også følge tett opp med røntgen for å avdekke eventuelle deformiteter og nefrokalsiniose.

Vi vil modellere hvordan kapital- og driftskostnader for både settefisk- og matfiskproduksjon påvirkes av valg av kritiske innsatsfaktorer i settefiskproduksjonen, og hvordan det påvirker salgsverdien. Det siste avhenger bl.a. av dødelighet, slaktevekt, kvalitet og oppnådd pris.

Modellering med bioøkonomiske modeller vil brukes til å analysere ulike scenarioer og strategier, basert på data fra forsøkene i prosjektet, økonomiske data fra selskaper og fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelser, egen forskning og annen litteratur.