Resirkulering av vann kan gi svært god kontroll av vannmiljøet, fornuftig utnyttelse av vannkilder og bedre vern mot smitte.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Forsøk innen ernæring, fysiologi og fiskevelferd er sentralt, såvel som forskning på resirkuleringsteknologien. Drift av resirkuleringsanlegg må tilpasses laks slik at god fiskevelferd ivaretas samtidig som fisken viser optimal tilvekst og fôrutnyttelse. Driften må i tillegg integreres godt med resten av verdikjeden, slik at kapasiteten i et resirkuleringsanlegg utnyttes maksimalt.

Senteret blir kontinuerlig modifisert for å kunne utføre ytterligere forsøk på vekst og velferd hos fisk, og på fremtidige problemstillinger i resirkuleringsanlegg. Derfor er anlegget av en fleksibel karakter.

Film

Se film om RAS-forskning i Nofima, som for stor del foregår i dette senteret.

Utstyr og metoder

Forskningsanlegget egner seg til uttesting av utstyr, metoder og driftsrutiner i samarbeid med industriaktører. Nofima vil bidra til å utvikle kompetansen på dette feltet for industri og samfunnet forøvrig.

Anlegg for ferskvann og sjøvann

Nofima senter for resirkulering i akvakultur er unikt i Norge, som eneste forskningsfasilitet for resirkulering i tilnærmet kommersiell størrelse (1750 m2). Anlegget har et totalt oppdrettsvolum på 1100 m3, fordelt over seks forsøkshaller. Anlegget kan benytte både ferskvann og sjøvann.

Ulike vannkvaliteter

To forsøkshaller inneholder 15 stk tometerskar hver og en avdeling har 18 stk enmeterskar. Alle disse 48 karene kan i forsøk benytte en av to separate resirkuleringssystem (RAS 1, RAS 2) eller tre andre vannkvaliteter i gjennomstrømningmodus. Forsøkshallene er oppbygd slik at hver av disse vannkvalitetene kan brukes i tilfeldig valgte kar. Videre bygges det 3 avdelinger med 3 kar à 110 m3 i hver avdeling for forsøk i større skala. To av disse avdelingene har separat resirkulering. En avdeling drives med gjennomstrømning.

Fire resirkuleringsanlegg

Anlegget har per i dag totalt fire helt separate resirkuleringsanlegg. Hver av disse inneholder side- og senterutløp i kar, partikkelsamlere på karnivå, ozoninnløsning, mikrosiler, moving bed biofiltre hver med tre kamre, motstrøms CO2 lufter, pumpesump og oksygeninnløsning.

Resirkuleringsanleggene i de store hallene har maksimum flow-kapasitet på 12 m3/min, mens de mindre RAS har 2.3 m3/min kapasitet hver. Anleggene har grensesnitt mot fjernvarmevann (+80 °C) for oppvarming av prosessvann og bygg.

Kjølt vann tilføres fra stasjonen. Hele anlegget styres av flere PLSer (programmerbare logiske styringer). Dette muliggjør kontinuerlig logging av forskningsdata, slik som pumpestatus, vannflow, temperatur, oksygen, pH og redokspotensial med mer. Senteret har også en autoanalysator for hurtig og nøyaktig måling av ammoniakk, nitritt, nitrat og CO2.

Bygget er tilpasset forskningsinfrastrukturen, med flere porter, nedsenkede områder og kulverter for lett tilkomst til rørgater. Senteret har en sentral visningskorridor i andre etasje, som muliggjør at besøkende lett kan få oversikt over anlegget, uten å krysse hygienebarrierer. I andre etasje er det i tillegg et 200 m2 stort område for flytting, sortering og prøvetaking av forsøksfisk. Hver av de seks forsøkshallene og vannbehandlingsrommet har sluser for smittekontroll. Det er totalt fem ventilasjonsanlegg, inkludert et separat anlegg til forvarming eller -kjøling av inntaksluften til CO2-lufterne for alle fire RAS. Ventilasjonsanleggene kan avstenges for separate rom ved mistanke om smitte.

Eierskap

Sjølseng Eiendom AS er eier av selve bygget, mens Nofima eier all infrastruktur relatert til forskningsaktivitetene. Sunndal Næringsselskap, Sunndal Kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune har vært sentrale bidragsytere til realiseringen av senteret.

Idé og konsept

Nofima hadde idéen, konseptet og overordnet prosjektledelse under forprosjekt og oppføring. Arbeidet gikk blant annet ut på krav til fleksibilitet, vannkvalitet og kapasitet. Viktige bidrag har også kommet fra nasjonale og internasjonale forskningsmiljø.

Spørsmål og henvendelser

Adresse

Nofima
Sjølseng
NO-6600 Sunndalsøra