Målet med prosjektet er å redusere plastforbruket og de miljømessige utfordringene knyttet til plast. Samtidig skal emballasjens funksjon ivaretas: å bevare matkvalitet og unngå eller redusere matsvinn.

Sist oppdatert

Start

01. mai 2019

Slutt

30. apr 2022

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

Deltakende bedrifter er BAMA (prosjekteier), Norsk Kylling, Grilstad, Mills, Moltzau, Wipak, Døvigen, RPC Packaging, Bewi Tommen Gram, FoodTech og Lexit. Forskningspartnere er i tillegg til Nofima, Universitetet i Lund og Østfoldforskning. Prosjektet har også en referansegruppe som består av Emballasjeforeningen, Grønt Punkt Norge og Romerike Avfallsforedling (ROAF), Handelens Miljøfond og Avfall Norge.

For å oppnå dette, og i tillegg imøtekomme ulike produkters behov for emballering, skal flere strategier utvikles og testes:

 • plast erstattes med fiber (Reduce by Replace),
 • mindre plast ved redusert materialforbruk (Reduce by Reduction) og
 • økt bruk av materialer som kan materialgjenvinnes (Reduce by Recycle).

Prosjekteier er BAMA, og i tillegg deltar andre næringsmiddelbedrifter, emballasjeprodusenter, en etikettprodusent og en pakkemaskinleverandør.

Næringsmiddelbedriftene har fokus på å redusere plastemballasje og det er valgt ut noen produkter for testing av nye emballasjeløsninger.

Prosjektet fokuserer på materialer og løsninger som er bærekraftige; at de er fra fornybare kilder, er gjenvinnbare, fungerer i produksjon/ pakkeprosess, under transport og lagring og samtidig aksepteres av forbruker og er enkle å sortere og materialgjenvinne. Det er manglende kunnskap om nye materialer som ivaretar de tekniske sidene og som i tillegg sikrer mattrygghet, produktkvalitet og holdbarhet og ikke resulterer il økt matsvinn.

Det skal også gjøres livsløpsanalyser, som kvantifiserer miljøaspektet både for eksisterende og nye emballasjeløsninger for å sikre at en forbedring på et område ikke vil gi en forverring på et annet.

Prosjektresultatene vil bli anvendt av de deltakende bedriftene, først og fremst ved å ta i bruk nye emballasjeløsninger som vil kunne bidra til å redusere mengden plastavfall, øke materialgjenvinning, redusere klimafotavtrykk og forsøpling – og dermed også ha stor samfunnsmessig nytte.

Nofimas rolle i prosjektet

Nofima er prosjektkoordinator og er ansvarlig for prosjektets FoU- aktiviteter. Nofima er ansvarlig for arbeidspakker og aktiviteter som omfatter:

 • Emballeringsteknologi og matkvalitet
 • Kjemisk mikrobiologisk og sensorisk kvalitet
 • Forbrukerkunnskap:
  • H1: Reduce by replace
  • H2: Reduce by Reduction
  • H3: Reduce by recycle
  • H5: Forbruker og kommunikasjon

Nofima er leder av produktspesifikke case i prosjektet (Bama, Grilstad, Norsk kylling og Mills).

Publikasjoner