I dette prosjektet undersøker vi tilpasninger i den norske verdikjeden for mathvete for å oppnå god bakekvalitet og høy norskandel i et utfordrende klima.

Sist oppdatert

Start

01. apr 2019

Slutt

31. mar 2023

Finansiert av

FJM - Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Samarbeid

NMBU og NIBIO

Andre deltakere:

Shiori Koga

Mål

Hovedmålet for prosjektet er å bedre kvaliteten på norsk mathvete og sikre stabilt høye andeler av norsk hvete i mel for kommende sesonger som kan bli preget av endret klima og mer utfordrende værforhold.

Prosjektet vektlegger to viktige kvalitetsegenskaper som i dag er begrensende for bruken av norsk mathvete:

1) lavere proteininnhold enn det som er optimalt, og

2) uforutsigbare variasjoner i glutenkvalitet.

Resultater så langt

Hveteplanter har blitt utsatt for ulike nedbørsregimer i veksthus. Ulike metoder er prøvd ut. I 2020 ble planter utsatt for to eller fire dagers regn etter gulmodning. Størrelsen av glutenin-proteiner synes å bli noe redusert etter regnbehandlingene. Det er gjort innledende forsøk med FTIR spektroskopi av proteinekstrakter for å kunne utvikle en hurtigmetode som kan måle graden av nedbrytning av glutenin-proteinene. Neste trinn vil være å teste kombinert effekt av regnregime og soppinfeksjon.

Det er utført forsøk med et stort antall sorter/linjer for å identifisere høy-protein gener som bidrar til høyt proteininnhold i sorter som også gir en høy avling. Data fra fenotyping er under prosessering for å identifisere høy-protein gener. For å utvikle en fenotypingsmetode for stabil glutenkvalitet er det analysert prøver fra totalt 29 sorter dyrket på fem lokaliteter.

Det er utarbeidet planer i samarbeid med relevant bakeri for hvordan variasjoner i melkvalitet som gir utfordringer kan undersøkes og løses. Kartlegging av årets hvetekvalitet er en årlig aktivitet i prosjektet som har gitt nyttig informasjon og diskusjon med aktører i verdikjeden for mathvete.

Slik jobber vi

Prosjektet er inndelt i fire arbeidspakker.

Arbeidspakke 1 undersøker hvordan hyppig regn under modning og/eller infeksjon av sopper (Fusarium spp. og Microdochium spp.) kan hindre oppbygningen av glutenin proteiner og dermed gi uforutsigbar svekkelse av glutenkvaliteten.

Arbeidspakke 2 ser på effektiv utnyttelse og bærekraftig bruk av nitrogengjødsling for å oppnå et høyt proteininnhold. Målet er å utvikle modeller for effektiv N-gjødsling for å oppnå ønsket proteininnhold når avlingsmengden varierer.

Arbeidspakke 3 skal bidra til mer målretttet hveteforedling for å oppnå bedre kvalitet. Historiske data analyseres for å studere genetisk variasjon i stabilitet av glutenkvalitet.

Arbeidspakke 4 skal styrke samarbeid og kunnskapsoverføring i verdikjeden.

Publikasjoner