I dette prosjektet skal vi kartlegge hvordan bruk av ulike kommersielle fiskeredskaper påvirker fiskens fysiologi og dødelighet, og derved fiskens velferd og kvalitet. Vi skal også undersøke sammenhengene mellom etisk fangst, fiskens kvalitet og pris.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Dette temaet berører både fiskere, fiskeprodusenter, næringsorganisasjoner, myndigheter og forbrukere.

Vi skal utvikle ny kunnskap om hvordan torsk reagerer på fangstprosessen basert på fysiologi og atferd i kontrollerte laboratorieforsøk. Vi skal også undersøke om det er en sammenheng mellom torskens velferd og kvalitet, ved å måle blodmengde i filet og andre viktige kvalitetsegenskaper, utbytte i produksjon, andel høyverdiprodukter, holdbarhet og lønnsomhet.

Vi vil også undersøke om det er mulig å forbedre velferden til torsk i fangstprosessen slik at kvaliteten kan forbedres, og derved øke muligheten for at all fisken benyttes. Slik kan man oppnå økt bærekraft; all fisk som fanges tas til land og at en større andel av fangsten kan benyttes til verdifulle produkter, og matsvinnet reduseres. Dette vil kunne styrke hvitfiskindustrien og gi en bedre økonomi gjennom hele verdikjeden i tillegg til at forbrukerne får fiskeprodukter av høy kvalitet som er fanget på en mest mulig bærekraftig måte.

Etisk fiske

I dyrevernloven heter det at «dyr ikke skal lide unødig» – men hva betyr dette for fiskeriene?

Tidligere forsøk ved Nofima viser at det er mulig å fiske skånsomt, men det innebærer ofte mindre fangster og lavere lønnsomhet i fisket. I dette prosjektet skal vi derfor undersøke om en mer “human” måte å fange fisk på vil gi bedre kvalitet og høyere pris til fisker.

Videre vil vi relatere kvalitet på fangst til etiske aspekter som fiskevelferd og bærekraft i form av best mulig utnyttelse av våre fiskeressurser.

Fiske har man gjort til alle tider, men det er fortsatt mye vi ikke vet om hvordan fisken har det under fangsten. Hvor lenge kan fisken stå i garnet før den dør? Hva skjer med fisk når det blir tettere og trangere i nota? Vi vet at fisk blir stresset i fangstsituasjonen, men er det forskjell på typen stress – og hva har det å si for kvaliteten til fisken?

På denne måten undersøker vi også etiske aspekter ved fisket. Vi skal studere hvordan fisken har det ved ulike måter å utøve fisket på, og sammenligne dette med kvalitetsmålinger og hvordan den samme fisken verdsettes i markedet.

Tverrfaglig forskning

Prosjektet er tverrfaglig og vil sammenstille resultater fra både feltforsøk, laboratorieforsøk, økonomiske modeller og intervjuer. Samlet vil prosjektet gi ny kunnskap om hvordan fisk har det i dagens kystfiske, og hvor lønnsomt det er å fiske på en etisk forsvarlig måte.

Resultatene fra dette prosjektet vil vise prinsippene for hvordan man best kan fiske.

Arbeidsområder

1. Fangst – velferd og fiskeredskap

Vi skal undersøke hva som skjer med fisk når den fiskes med garn, line og snurrevad under ulike forutsetninger. Vi fisker med disse redskapene i forskningsfiske, og sammenligner våre resultater med kommersielt fisket torsk. Blant parameterne vi vil undersøke og sammenligne er fiskens tilstand når den er i fiskeredskapet i ulik tidsperiode, sjøtemperatur, tetthet og hvordan slike forhold påvirker kvaliteten.

2. Eksperimentelt fiskeri

Vi vil simulere garn, line- og snurrevadfangst under kontrollerte forhold i en svømmetunnel, som fungerer som en «tredemølle» for fisk. Tidligere forskning har vist at dette er sammenlignbart med ulike fangstredskaper. Slik kan vi lettere studere hva som skjer i fisken i ulike faser av fangstprosessen. Vil ulike typer stress gi ulike utslag på fisken, og kan vi dokumentere hvor og hvorfor og når fisk dør i fangstredskapet?

3. Sammenhengen mellom fiskevelferd, fangst og produktkvalitet

Fisk fra forsøkene i 1. og 2. over skal undersøkes for en rekke egenskaper for å finne ut hva fiskevelferd under fangst betyr for kvaliteten på produktet etterpå.

Vi vil bruke ulike metoder for å finne sammenhenger, både spektroskopi, sensoriske metoder, instrumentelle metoder og mikrobiologiske analyser. I prosjektet skal spektroskopi (lysmåling) benyttes for å sikre en objektiv kvalitetsvurdering. Dette kan bli utviklet til et objektivt on-line system for vurdering av kvalitet og optimal utnyttelse av den leverte fangsten. Dette kan påvirke forhandlingen om pris og også fiskerens valg av fiskeredskap og hvordan dette brukes.

Målet er å komme fram til modeller for å forutsi fiskens tekstur, filetspalting, blodmengde i fiskekjøttet, anvendelse og holdbarhet basert på hvordan fisken er fisket.

4. Kan god fiskevelferd i fisket gi mer verdi på fisken?

For fersk fisk fra kystflåten er det ofte slik at fisk av god kvalitet ikke oppnår særlig bedre pris enn fisk av dårlig kvalitet. Hvorfor er det slik?

Vi vil undersøke dette nærmere, for å forstå hvilke mekanismer som bestemmer prissettingen. Vi skal intervjue fiskere og fiskekjøpere, hente kostnads- og inntektsdata fra fartøy og fiskekjøpere, og gjøre nytte/kostnadsanalyse for få økt kunnskap om hvordan prissettingen foregår, og innsikt i hva som skal til for at god kvalitet skal premieres med høyere pris.

Samlet vil dette arbeidet gi ny kunnskap om lønnsomheten for både fiskere og fiskeprodusenter når det fiskes på en etisk forsvarlig måte hvor fiskevelferd og kvalitet vektlegges.

5. Forskningsformidling

Vi vil legge vekt på å være åpne om forskningsforsøk og resultater. Vi vil aktivt formidle prosjektaktiviteter og resultater i ulike kanaler, og ønsker spesielt å rette oss mot kystfiskere, myndigheter og andre forskere, men også bidra til å opplyse allmennheten generelt, og bidra til en kunnskapsbasert debatt om bruken av våre felles fiskeressurser.

Denne nettsiden vil jevnlig oppdateres med siste nytt og resultater. Du kan også gjerne følge aktivitetene på Nofimas facebook- og instagramprofiler.

6. Prosjektadministrasjon

Dette treårige prosjektet ledes av Nofima, og utføres i samarbeid med Universitetet i Tromsø og Veterinærinstituttet.

Se Geirs videoblogg – episoder fra EthiCatch

Seniorforsker Geir Sogn-Grundvåg er opptatt av sjømatkvalitet, både på jobb og på fritida. Han har en egen videoblogg hvor han presenterer egen og andres forskning på temaet.

Om EthiCatch-prosjektet har han laget disse episodene:

Publikasjoner