Hvert år gjennomfører Nofima en undersøkelse av lønnsomhet og strukturendringer i norsk fiskeindustri. Illustrasjonsfoto: Ole Åsheim

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien

 Næringsøkonomi  

Hvert år gjennomfører Nofima en undersøkelse av lønnsomhet og strukturendringer i norsk fiskeindustri. Nå kan du selv undersøke noe av tallmaterialet på denne siden. Tallene for 2018 ble lagt til i august 2020.

Tidspunkt:26. november 1976
Finansiør:Nærings- og fiskeridepartementet
Kontaktperson
Portrettbilde av Thomas Nyrud
Thomas Nyrud

Forsker
Tlf.: +47 997 74 933
thomas.nyrud@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Bjørn Inge Bendiksen

Last ned Excel-fil

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien er basert på en omfattende regnskapsdatabase som oppdateres årlig.

Filen under inneholder utvalgt regnskapsstatistikk for ulike deler av industrien, som en tidsserie tilbake til 1993.

Filen inneholder også mer informasjon om hvordan datamaterialet er bygd opp, og strukturen i den inndelingen vi har benyttet.

Last ned Excel-filen

Undersøkelsen ble gjennomført første gang i 1975, og har siden 1977 blitt gjennomført ved Nofima.

Undersøkelsen har siden 1993 vært landsomfattende. Et stort tallmateriale er samlet og flere databaser er blitt laget og er blitt viktige verktøy for prosjektet. Vi har en egen intern strukturdatabase som gir oss mulighet til å følge endringer i bedrifts- og selskapsstrukturen i industrien. Denne består av mer enn 3000 bedrifter som er eller har vært i drift i perioden fra 1993 til i dag og inneholder data fra flere kilder.

Lønnsomhetsanalysene bygger på alle tilgjengelige årsregnskaper for bedriftene i fiskeindustrien. Regnskapsdatabasen som dekker samme tidsrom som strukturdatabasen består i dag av tall hentet fra 12.000 årsregnskaper fra over 2.200 selskaper.

Struktur- og regnskapsdatabasen omfatter både konsumindustri, mel- og oljeindustrien og bedrifter som i hovedsak driver med handel med sjømat, som eksportører.

Disse verktøyene gir oss en unik mulighet til å følge utviklingen i fiskeindustrien innenfor ulike sektorer og regioner.

I tillegg har vi også flere databaser med regnskapstall og strukturdata for årene 1977-1992. Dette tallmaterialet omfatter i hovedsak hvitfisk- og rekeindustribedrifter fra Nord-Norge.

Tallmateriale og databasene er også blitt et viktig verktøy for andre prosjekter innenfor næringsøkonomi ved Nofima.

Oppdatering august 2020

Nofima sin nettbaserte presentasjon av Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien er nå oppdatert med tall for 2018. Fiskeindustrien i Norge besto i 2018 av 411 bedrifter, som ga arbeid til 11 600 personer.

Industrien hadde i 2018 et samlet ordinært resultat før skatt på 0,5 prosent av omsetningen, men som alltid med store variasjoner mellom produksjonstyper og mellom bedrifter.

Innen hvitfisksektoren hadde tørrfiskprodusentene best lønnsomhet, etterfulgt av klippfiskproduksjon. Dårligst lønnsomhet hadde filetprodusentene. Cirka to tredjedeler av bedriftene i hvitfisksektoren gikk med overskudd i 2018. Også pelagisk konsumindustri gikk samlet med overskudd for året, i likhet med produsentene av mel- og olje. Innen laksesektoren gikk lakseforedlerne samlet med underskudd, mens slakteriene gikk så vidt i pluss totalt.

Undersøk tallene selv

I verktøyet under kan du selv utforske noe av tallmaterialet på lønnsomhet, struktur og sysselsetting i fiskeindustrien.

 

 

Forklaring til tallene

  • Lønnsomhetstallene er basert på et utvalg av foredlingsindustrien. Hvor stor del av populasjonen som dekkes vil variere noe ut fra hvilken sektor/bransje man studerer. For hver sektor/bransje er det benyttet et bedriftsutvalg som skal gi et så representativt og riktig bilde av lønnsomheten som mulig. Mer informasjon om lønnsomhetstallene finnes i Excel-filen linket til nederst på denne siden.
  • Bedriftstellingen vår gir en oversikt over det totale antallet produksjonslokaliteter innen ulike deler av fiskeindustrien. I verktøyet kan disse fordeles etter produksjonstype og etter i hvilken region bedriften befinner seg.
  • Sysselsettingstallene er basert på statistikk hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), der Nofima har gjort noen korrigeringer av enkelte tall. Tallene er for fiskeindustrien samlet, med mulighet for å filtrere på fylke/region.
Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker