Hvert år gjennomfører Nofima en undersøkelse av lønnsomhet og strukturendringer i norsk fiskeindustri. Nå kan du selv undersøke noe av tallmaterialet på denne siden. Excel-filen nedenfor inneholder sist oppdaterte tall. Tallene for 2021 er lagt til i mars 2023.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

26. nov 1976

Finansiert av

NFD - Nærings- og fiskeridepartementet

Innholdsoversikt

  Undersøk tallene om fiskeindustrien selv

  I verktøyet under kan du selv utforske noe av tallmaterialet på lønnsomhet, struktur, sysselsetting og valutaindekser i fiskeindustrien.

  Foretrekker du Excel?

  Du kan laste ned utvalgt regnskapsstatistikk for ulike deler av industrien, som en tidsserie tilbake til 1993. Excel-filen inneholder også mer informasjon om hvordan datamaterialet er bygd opp, og strukturen i den inndelingen vi har benyttet.

  Last ned Excel-fil med data 1993-2021

  Om lønnsomhetsundersøkelsen i fiskeindustrien

  Undersøkelsen ble gjennomført første gang i 1975, og har siden 1977 blitt gjennomført ved Nofima. Undersøkelsen har siden 1993 vært landsomfattende.

  Et stort tallmateriale er samlet og flere databaser er blitt laget og er blitt viktige verktøy for prosjektet. Vi har en egen intern strukturdatabase som gir oss mulighet til å følge endringer i bedrifts- og selskapsstrukturen i industrien. Denne består av mer enn 3000 bedrifter som er eller har vært i drift i perioden fra 1993 til i dag og inneholder data fra flere kilder.

  Lønnsomhetsanalysene bygger på alle tilgjengelige årsregnskaper for bedriftene i fiskeindustrien. Regnskapsdatabasen som dekker samme tidsrom som strukturdatabasen består i dag av tall hentet fra 12.000 årsregnskaper fra over 2.200 selskaper. Struktur- og regnskapsdatabasen omfatter både konsumindustri, mel- og oljeindustrien og bedrifter som i hovedsak driver med handel med sjømat, som eksportører.

  Disse verktøyene gir oss en unik mulighet til å følge utviklingen i fiskeindustrien innenfor ulike sektorer og regioner. I tillegg har vi også flere databaser med regnskapstall og strukturdata for årene 1977-1992. Dette tallmaterialet omfatter i hovedsak hvitfisk- og rekeindustribedrifter fra Nord-Norge. Tallmateriale og databasene er også blitt et viktig verktøy for andre prosjekter innenfor næringsøkonomi ved Nofima.

  Forklaring til tallene om lønnsomhet i fiskeindustrien

  Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien er basert på en omfattende regnskapsdatabase som oppdateres årlig.

  Lønnsomhetstallene

  er basert på et utvalg av foredlingsindustrien. Hvor stor del av populasjonen som dekkes vil variere noe ut fra hvilken sektor/bransje man studerer. For hver sektor/bransje er det benyttet et bedriftsutvalg som skal gi et så representativt og riktig bilde av lønnsomheten som mulig. Mer informasjon om lønnsomhetstallene finnes i Excel-filen linket til nederst på denne siden.

  Bedriftstellingen

  vår gir en oversikt over det totale antallet produksjonslokaliteter innen ulike deler av fiskeindustrien. I verktøyet kan disse fordeles etter produksjonstype og etter i hvilken region bedriften befinner seg.

  Sysselsettingstallene

  er basert på statistikk hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), der Nofima har gjort noen korrigeringer av enkelte tall. Tallene er for fiskeindustrien samlet, med mulighet for å filtrere på fylke/region.

  Valutaindeksene

  Valutaindeksene er beregnet fra valutakursdata kombinert med eksportstatistikk. Hver indeks er satt sammen av flere vekslingskurser, der kursene vektes ut ifra eksportmønstrene i segmentet av sjømatnæringen som indeksen dekker. Indeksene er konstruert på flere nivåer, fra spesifikke produkter og opp til hele sjømatnæringen samlet.

  Publikasjoner