Nofima rapportserie

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien – Driftsårene 2016 og 2017

Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 27/2019

Antall sider: 40

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-606-1

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Konsumindustrien hadde et ordinært resultat før skatt på 0,9 % av driftsinntektene i 2017, mot -1,3 % i 2016. Tallene i 2016 var sterkt påvirket av store tap i selskapet Salmar AS, og holder vi dette selskapet utenfor analysene havner ordinært resultat før skatt på 0,7 %. Vi finner at 67 % av selskapene gikk med overskudd i 2017, mot 62 % året før. Denne andelen var på 75 % i 2015. Selv om fiskeindustrien i 2017 var godt hjulpet av en svak krone, bidro stor konkurranse om råstoffet til fortsatt sterkt press på marginene. Dette var godt synlig i både hvitfiskindustrien, i pelagisk konsumindustri og i industrien som foredler laks og ørret.
Antall sysselsatte i fiskeindustrien økte med nærmere 2 % fra 2016 til 2017. Av større regionale endringer ser vi en nedgang i Skagerak og Hordaland, og en økning i Trøndelag, Troms og Rogaland.
Antall bedrifter i konsumdelen av norsk fiskeindustri var i 2017 falt til i underkant av 370. De siste to årene har antallet falt med 15. I løpet av de siste ti årene er antallet redusert med 115, eller nesten 25 %.
Den KPI-justerte verdiskapingen hos bedrifter som produserer fra villfisk steg med 3 % fra 2016 til 2017. Verdiskapingen per årsverk (målt i faste priser) har hatt en gjennomsnittlig årlig vekstrate på 1,1 % fra 2000 og frem til og med 2017.