Produksjon og eksport av sjømat er en stor og viktig norsk næring. SeaPack-prosjektet skal bidra til økt bærekraft, lønnsomhet og redusert miljøbelastning relatert til matsvinn, materialforbruk og transport.

Sist oppdatert

Start

01. jun 2016

Slutt

30. jun 2020

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

Prosjekteier er SalMar, øvrige prosjektdeltakere er: Lycro, Norsk Lastebærer Pool (NLP), Tommen Gram, Marel, Yara Praxair, Multivac og KeepIt Technologies

Dette skal gjøres ved å utvikle og implementere nye løsninger for effektiv og kvalitetsbevarende produksjon, emballering, distribusjon og frembud av sjømat.

Emballering av mat er viktig. Den ivaretar produktets kvalitet, og beskytter maten. Dette er viktig for å redusere matsvinnet. I tillegg ivaretar emballeringen en rekke andre funksjoner knyttet til frembud salg og informasjon. Emballeringskonsepter må imidlertid bli mer miljøvennlige. Det kan gjøres gjennom å øke andelen materialer som er praktiske og økonomisk gjenvinnbare, og samtidig kombinere med optimale lagrings- og transportbetingelser, og kjølemedium for opprettholdelse av optimal kjølekjede.

Disse tiltakene vil bidra både til bedre ressursutnyttelse, mindre forsøpling og redusert klimafotavtrykk som CO₂ utslipp. 

Økt utnyttelse av råstoff i produksjon av sjømat er også viktig. Disse temaene er sentrale i SeaPack-prosjektet.

Prosjektet vil arbeide med materialvalg og kjølesystemer for transport av laks til videre bearbeiding. Det skal utvikles gjenbrukskasser med tilhørende kjølesystemer som kan erstatte de tradisjonelle EPS(Isopor)-kassene. I utviklingen av de nye kassene vil blant annet materialer, produksjonsmetoder og håndtering vurderes, for å komme frem til optimale løsninger.

Materialer til emballering av filet skal også undersøkes. Miljøvurderinger av plasttyper, sammensetninger, tykkelse og anvendelsesmuligheter inngår i dette arbeidet. Materialvalg og emballeringsteknolog skal tilpasset forbruker- og porsjonspakker. Hvilke løsninger som velges vil i stor grad baseres på miljøaspekter og livsløpsanalyser.

Resultater

Vi har kommet frem til at det er mulig å bytte ut dagens tradisjonelle plastfilmer i BigBatch-pakker, som rommer 10-12 fileter, til noe tynnere varianter. Dette kan redusere plastforbruket i BigBatch-pakkene med 10 prosent, og samtidig sikre like god kvalitet på emballasjen. For Salmar fører dette til en årlig reduksjon i plastforbruket på 27 tonn.

Å erstatte dagens EPS-kasser (Isopor) med gjenbrukskasser vil gi store miljøgevinster. Gjenbrukskassene vil kunne gjenbrukes mellom 100-150 ganger mens EPS-kasser typisk brukes en gang før de eventuelt resirkuleres. Dermed trengs langt færre gjenbrukskasser enn EPS-kasser for et en gitt mengde fisk som distribueres.

I prosjektet har man jobbet med en gjenbrukskasse som kan tilfredsstille kravene til transportemballasje for sjømat – samtidig som det både kan forenkle distribusjonen og håndertingen av emballasjen etter bruk – og ivareta produktkvalitet og mattrygghet.

Nofima er prosjektkoordinator for hele prosjektet og har hatt ansvar for forskning knyttet til prosessering, emballering, materialvalg, produktkvalitet, holdbarhet, forbruker. Østfoldforskning var ansvarlig for alt arbeid knyttet til miljø og livsløpsanalyser.

Publikasjoner