Nofima skal hvert år levere tre forskjellige ringvirkningsanalyser. Hovedanalysen viser totalbildet for hele sjømatnæringen. De to andre går mer inn i detaljene i oppdretts- og villfisknæringen.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

25. jun 2023

Slutt

31. jan 2026

Finansiert av

Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)

Bakgrunn

FHF har i nesten 20 år fått utarbeidet ringvirknings- og verdiskapingsanalyser for norsk sjømatnæring. Disse har tallfestet næringens bidrag til BNP og sysselsetting, fordelt på flåte, oppdrett, fiskeindustri og leverandørnæring, samt ringvirkninger fra alle disse.

Analysene har fått mye oppmerksomhet og gitt verdifull informasjon til både næring, forvaltning og samfunnet forøvrig.

Sjømatnæringen har gått fra å utgjøre 0,8 % av BNP i 2004, til å utgjøre rundt 3 prosent de siste årene. Næringens betydning for nasjonal verdiskaping har altså mer enn tredoblet seg over perioden. Ringvirknings- og verdiskapingsanalysene for fiskeri- og havbruksnæringen er en god mulighet til å synliggjøre viktigheten og verdien av Norges viktigste bærekraftige næring.  

Senere års erfaring, har vist oss at det finnes et potensial for å utvikle metodikk og fremgangsmåte i en retning som gjør resultatene mer presise og mer relevante både for sjømatnæringen og andre interessenter, som for eksempel offentlig forvaltning og politikere. 

Mål

Hovedmålet for dette prosjektet vil være «å gi oversikt over sjømatnæringens bidrag til BNP og sysselsetting, samt ringvirkninger fra næringen». Dette vil gjøres

  • på nasjonalt nivå for hele fiskeri- og havbruksnæringen 
  • for fiskeflåten og foredlingsindustrien i villfisknæringen (for alle sektorer: klippfisk, tørrfisk, saltfilsk, filet, ferskpakking, pelagisk, skalldyr, flersektorielle, direkteeksport og ombordproduksjon) 
  • for havbruksnæringen (inkludert foredling og for laks, ørret, torsk, kveite, piggvar, skjell, tang/alger) 
  • for leverandørindustrien til hele sjømatnæringen

Delmål

  • Forbedre populasjon som inngår i analysene (årlig) 
  • Forbedre datagrunnlaget for ringvirkningsanalysene (årlig) 
  • Forbedre modellapparatet som benyttes (årlig) 
  • Leveranse av analyser i henhold til leveranseliste 
  • Kommunikasjon av resultater 

Arbeidet i prosjektet vil være organisert i seks arbeidspakker rettet mot hvert av delmålene samt prosjektledelse.

Ringvirkningsanalysene skal være nyttige for både næring og forvaltning, noe som tidligere år tydelig er vist gjennom stor etterspørsel etter formidling i form av foredrag, kronikker og innslag eller omtale i media.

Slik jobber vi

Vi bruker forbedret bedriftspopulasjon med mer presis/kvalitetssikret avgrensning av hvilke bedrifter som inkluderes, og med en mer fingranulert inndeling etter aktivitetstype.

For det andre vil vi utvide vår oversikt over bedriftenes innkjøp, noe som vil gi et mer presist grunnlag for ringvirkningsmodellene.

Dernest vil vi utvikle et modellapparat som fordeler ringvirkningene mer presist geografisk, mellom bransjer og mellom ulike ledd av verdikjedene. For å gi bedre og mer presis tolkning av resultatene må også kontekstforståelsen forbedres, gjennom å studere drivkrefter og årsakssammenhenger bak utviklingen i verdiskaping og ringvirkninger.  

Med bedre metodikk kan betydningen vises mer presist. Samtidig kan bruken utvides, for eksempel til å vise hvilke konsekvenser ulike forvaltningsgrep har fått, eller kan få for ringvirkninger og verdiskaping i ulike deler av sjømatnæringene.

Publikasjoner