Hver ansatt i havbruksnæringen skaper verdier for 2,4 millioner kroner. Aller mest kommer fra de ansatte på merdkanten. I matfiskoppdrett gir hvert årsverk 4,6 millioner i verdiskaping, noe som er om lag fire ganger mer enn gjennomsnittet for norsk industri.

Sist oppdatert

Publisert

Les på engelsk

Dette kommer fram i rapporten Havbruksnæringens ringvirkninger som Nofima offentliggjorde i dag. I fjor økte verdiskapingen i havbruket med hele 50 %. Den sterke økningen i lakseprisen er den viktigste forklaring, men også en svak kronekurs bidro til økningen. 

– Med kraftig økning i salgsprisen og dermed god lønnsomhet, ga det seg store positive utslag for verdiskapingen, sier forsker Audun Iversen, prosjektleder for rapporten som utarbeides av Nofima på oppdrag fra Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).  

Gjennomsnittlig laksepris steg fra 59 kroner i 2021 til 79 kroner kiloet i fjor. Dette bidro til en dobling i driftsmarginen. Inkludert ringvirkningene hadde havbruksnæringen en verdiskaping på 75,7 milliarder kroner.  

Selskapsskatt

Rapporten viser også at næringens bidrag til selskapsskatt er betydelig. Med samlet selskapsskatt på 7,0 milliarder betalte havbruksnæringen hele 5,7 % av Norges samlede selskapsskatt når vi ser bort fra petroleumsnæringen.  

Havbruksnæringen kan deles opp i matfiskproduksjon, sette-/stamfisk, salgsselskaper og slakting/foredling. De som jobber med matfisk, skaper som nevnt størst verdier. Hver ansatt skaper verdier for 4,6 millioner kroner. Deretter følger de som jobber med sette- og stamfisk med 2,3 millioner i verdiskaping fulgt av salgsselskapene der hver ansatt skaper verdier for 1,8 millioner. I slakt- og foredling var verdiskapingen på 0,7 millioner per sysselsatt.  

Totalt er det 52.500 sysselsatte i næringen inkludert ringvirkningene. Om lag 19.500 jobber i kjernevirksomheten (havbruk, slakteri/foredling og salgsselskaper), mens det kommer om lag 34.000 sysselsatte som ringvirkninger. 

Illustrasjon: Nofima

Ringvirkninger i Oslo

Med ringvirkninger inkludert er Frøya fortsatt den største havbrukskommunen med nesten 1800 sysselsatte.  Like bak kommer Oslo og Bergen. Årsaken til at Oslo kommer så høyt på listen er ringvirkningene. I hovedstaden er det tjenester som bank, finans, forsikring og advokattjenester som gir store ringvirkninger. Andre faktorer som slår positivt ut for Oslo er vaksineproduksjon og en del videreforedlingsbedrifter.

Bergen har ikke like mye ringvirkninger som Oslo, men mer sysselsetting i kjernevirksomheten, som foredling, salg og administrasjon.  

Om vi ser på verdiskapingen (fra både kjernevirksomhet og ringvirkninger) er Frøya, Alta, Senja, Nærøysund, Hadsel og Bergen de største kommunene.  Bykommuner som Ålesund, Trondheim og Tromsø kommer også inn på lista over de 20 største kommunene.   

Havbruksfondet

Havbruksfondet har vist seg som et viktig verktøy for å støtte kommuner som legger til rette for havbruk. I 2022 nådde utbetalingene fra Havbruksfondet rekordhøye 3,1 milliarder kroner, fordelt på 140 kommuner og syv fylker. Kommuner i Troms og Finnmark mottok 971 millioner over to år, Vestland og Nordland fikk over 800 millioner, mens Trøndelag mottok 732 millioner fra Havbruksfondet.   

Midler fra Havbruksfondet er størst annet hvert år fordi store deler av midlene stammer fra statens salg av konsesjoner og økt kapasitet. 2024 kan bli et nytt år med store utbetalinger til kommuner og fylkeskommuner. 

Begreper

Verdiskaping

Verdiskaping (bruttoprodukt) er merverdien en bedrift skaper fra innkjøp av råvare til salg av ferdig produkt. Verdiskapingen består av lønn til ansatte, overskudd til eiere og skatt til myndighetene. Verdiskaping måles oftest som driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) pluss lønnskostnader, og kan dermed ses som summen av avlønningen til kapital og avkastningen på arbeidskraft. En del av denne avkastningen vil så tilfalle stat og kommuner som skatteinntekter. 

Netto verdiskaping

Den verdiskaping som er igjen etter at man har tatt hensyn til kapitalslit (det at bedriftens eiendeler blir mindre verdt fra år til år). Netto verdiskaping beregnes ved å trekke kapitalslit (målt som avskrivninger) fra brutto verdiskaping. I denne rapporten brukes gjennomgående netto verdiskaping.  

Sysselsetting

Sysselsatte er summen av lønnstakere og selvstendig næringsdrivende,  

inkludert deltids- og sesongarbeidskraft. 

Årsverk

Et årsverk er arbeidet som utføres av en arbeidstaker i full stilling i løpet av et år. 

Ringvirkninger

Ringvirkninger skapes gjennom næringens (kjernevirksomhetens) kjøp av varer og tjenester. Vi måler ringvirkninger som sysselsetting og verdiskaping hos leverandører og leverandørers leverandører og så videre (hos oss beregnet i 10 ledd)  

Publikasjon

Kontaktpersoner