Britiske kokker setter gjerne norsk oppdrettstorsk på menyen. Deres italienske kolleger er noe mer forbeholdne.

Sist oppdatert

Publisert

Anne-May Johansen  

– Britene er generelt mer positive til oppdrett enn italienerne.  Men i begge markeder mener de at Norge som oppdrettsnasjon har et positivt renomme, sier markedsforsker Ove Johansen i Nofima.

Medlemmene i de nasjonale hvitfiskklyngene Cod Cluster og Torskenettverket planlegger å slakte ut store volumer oppdrettstorsk fremover. Både de og andre næringsaktører som eksporterer torsk, trenger ny kunnskap for å kunne rede grunnen ute i markedene. Nofimas forskere har derfor på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet undersøkt muligheter og utfordringer for salg av oppdrettstorsk til England og Italia.

– Målet med prosjektet var å kunne bistå oppdrettsnæringen og andre interessenter med kunnskap slik at de kan ta mer strategiske beslutninger og forretningsmessige valg, sier Ove Johansen.

Han har sammen med kollegene Gøril Voldnes og Morten Heide utarbeidet rapporten «Markedstest av oppdrettstorsk i England og Italia – Britiske og italienske kokkers oppfattelse av oppdrettstorsk fra Norge».

Unngå konkurranse mot villtorsken

Et sentralt poeng med studien var å finne nye markeder for oppdrettstorsken. Dette for å unngå for stor konkurranse mot villtorsk når fangstsesongen er på topp.

– Det ble dermed besluttet å se på ett etablert marked og ett nytt marked for naturell torsk. Som verdens største hvitfiskmarked ble England valgt som det etablerte markedet. Italia ble valgt som et nytt marked. Italia er et tradisjonsrikt marked for tørrfisk og saltfisk av torsk, men konsumerer relativt lite naturell torsk, forklarer Johansen.

Bilde av forsker Ove Johansen fra Nofima.
Kjøkkensjefer i både England og Italia mener Norge som oppdrettsnasjon har et positivt renomme. Men vi de sette oppdrettstorsk på menyen? Det er det markedsforsker Ove Johansen i Nofima her redegjør om.  Foto: Stine Frivåg, Cod Cluster

Resultatene fra England viser at kvaliteten på oppdrettstorsken ble oppfattet som god eller meget god. Kjøkkensjefene så ingen grunn til at ikke oppdrettstorsk av tilsvarende kvalitet vil få innpass på et matfaglig grunnlag. Oppfatningen er den samme som da undersøkelser om oppdrettstorsk ble gjennomført tidlig på 2000-tallet.

De italienske kjøkkensjefene var lite kjent med naturell torsk, men mente kvaliteten på oppdrettstorsken de fikk tilsendt var god eller meget god.

– De var mer nøytrale i spørsmålet om å kjøpe inn oppdrettstorsk hvis den ble tilgjengelig. Så selv om de uttrykte at kvaliteten på testfisken var god, var de likevel ikke overbevist om at de faktisk vil kjøpe den i femtiden. Dette er kanskje ikke overraskende i og med at fersk torsk ikke vanligvis blir benyttet i Italia, påpeker Ove Johansen.

Nødvendig med solid markedsføring

I rapporten sier Nofima-forskerne at det virker å være nødvendig med solid markedsføring for å lykkes med satsing på et nytt marked for oppdrettstorsk, hvor fersk torsk ikke anvendes i særlig stor grad.

– Det vil også være viktig å finne de riktige salgsargumentene som imøtekommer kravene i det aktuelle markedet en ønsker å selge i. Man kunne tenke seg at det med økt tilgjengelighet ville være et viktig fortrinn for oppdrettstorsk, men de italienske kokkene var vant til å endre meny etter hva som var i sesong, sier Gøril Voldnes.

Bør være billigere enn villfanget

Kjøkkensjefene både i England og Italia var imidlertid samstemte om prissettingen på norsk oppdrettstorsk: Den må være billigere enn den villfangede artsfrenden.

– I England synes kjøkkensjefene at den oppdrettede torsken bør prises under villfanget torsk.  De mente at prisen for hel sløyd hodekappet oppdrettstorsk burde ligge rundt 10–11 britiske pund per kilo – noe som i dag tilsvarer cirka 130-150 norske kroner, avhengig av størrelse og kvalitet, levert til restaurant. Den viktigste årsaken til dette var nok at oppdrettet fisk generelt er billigere enn vill fisk i England. Og i Italia mente de at oppdrettstorsken bør ligge rundt 30 prosent billigere vil villfanget torsk, sier Johansen.

Han understreker at man bør være forsiktig med å legge for mye vekt på resultatene av undersøkelsene i England og Italia.

– Undersøkelsen har noen klare begrensninger. Utvalget i denne undersøkelsen er lite, og begrenset til restauranter i London, Kent og Milano-området. Videre er det kun testet oppdrettstorsk fra en leverandør på et bestemt tidspunkt. Om man tester oppdrettstorsk fra et annet anlegg eller til andre tidspunkt av året, kan resultatene bli annerledes, sier Ove Johansen.

Fakta om torskeoppdrett

 • Det er totalt seks kommersielle aktører som produserer og slakter oppdrettstorsk i Norge i dag
 •  Ytterligere fire aktører har tillatelser, men har ikke fisk i produksjon
 • Nofima har siden 2002 drevet et nasjonalt torskeavlsprogram. Avlsprogrammet drives på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, og har som mål å avle frem en oppdrettstorsk som har bedre vekstegenskaper enn villtorsk, og som har høyere resistens mot viktige fiskesykdommer.
 • Mange kvalitetsparametere på oppdrettstorsk ligner på villfanget fisk.
 • Oppdrettstorsken har jevn kvalitet, lang holdbarhet i kjølt tilstand og fravær av nematoder.
 • Utfordringer kan være bløt muskulatur etter lagring på is, og at en stor lever reduserer filet-utbyttet relatert til rund vekt.

Fakta om prosjektet

 • Deltakerne i begge markedene mottok 24 kg hel sløyd oppdrettstorsk med hode fordelt på to kasser på 12 kg.
 • 22 restauranter og tre fiskehandlere i England fikk tilsendt 24 kg fersk oppdrettstorsk med hode for evaluering.
  • Alle fikk tilsendt spørreskjema og 11 av disse ble returnert.
  • Tolv kjøkkensjefer og tre fiskehandlere ble intervjuet i etterkant.
 • Tilsvarende tall for Italia er at 10 svarte på spørreskjema og 11 svarte på intervjuguide. På grunn av tidspress blant de italienske respondentene, ble det ikke gjennomført personlige intervjuer
 • Rapporten omhandler kunnskap om kjøkkensjefers oppfattelse av kvalitet, viktige kjøpskriterier inkludert holdninger til oppdrett versus villfisk, mulig prisfastsettelse og kjøp av norsk oppdrettstorsk.

Kontaktpersoner