Nofima rapportserie

Kunnskapsgrunnlag – Slam fra lakseoppdrett

Aas, Turid Synnøve

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 23/2021

Antall sider: 14

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-686-3

Open Access: none

Slam fra lakseoppdrett består av fôrrester og gjødsel (faeces) som fanges opp med filtersystem og eventuelt tørkes før det transporteres bort. Gjødsel går lett i oppløsning og er vanskelig å samle opp, og slam inneholder derfor generelt en betydelig andel fôr. Fôr og gjødsel har ulik sammensetning, og sammensetningen av slammet er derfor avhengig av mengde fôr i slammet. Mengden fôr i slammet har derfor betydning for bruken av slam.
Slam brukes blant annet som jordforbedringsmiddel og til biogassproduksjon. Det er noen utfordringer knyttet til bruken av slam, det er også energikrevende å samle opp, tørke og transportere slammet.
Målinger har vist at oppsamlingen av slam har moderat effektivitet. Dette skyldes trolig at særlig faeces lett går i oppløsning og er vanskelig å samle opp. Fôrpellets lar seg lettere filtrere ut. Det er potensiale for å redusere mengden fôr som går til spille i slammet. Dette vil bedre ressursutnyttelsen, men vil kreve utvikling av teknologi.