Målet til ValueSøl-prosjektet er å forbedre effektiviteten til spireplanteproduksjon av søl (Palmaria palmata), å fremme produksjonen av søl med et lavt karbonavtrykk til menneskelig konsum, og å evaluere om dyrking av søl kan redusere de negative effektene av miljøutslipp fra akvakultur.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

19. jan 2024

Slutt

31. jan 2026

Finansiert av

Regionale forskningsfond ARKTIS (RFF)

Samarbeid

NRS Farming AS, Oceanfood AS, Lyngsskjellan ENK

Bakgrunn

Norge har som mål å øke produksjonen av makroalger, men det finnes få aktive dyrkingssteder, og de som finnes er oftest lokalisert langs kysten av Vest- og Midt-Norge. I dag finnes det kun tre småskala-produsenter av makroalger i Troms og Finnmark: Oceanfood, Lyngsskjellan og Wandering Owl. Det er derimot et stort potensial for dyrking av makroalger i Troms og Finnmark, både på grunn av færre utbrudd av epifytter i regionen og at man har like effektiv produksjon av biomasse sammenlignet med Vest- og Midt-Norge. Nylig har søl blitt trukket frem som en makroalgeart som kan bidra til stor verdiskaping, både på grunn av de mulige bruksområdene og en lovende kjemisk sammensetning. 60 området har fått tillatelse til å dyrke søl i Norge, men denne arten dyrkes enda ikke i havet.

En mulighet for å redusere utslippene fra akvakultur er å dyrke søl ved bruk av utslipp fra resirkulerende akvakultursystemer (RAS) for Atlantisk laks. Imidlertid må vekst, kjemisk sammensetning og næringsutnyttelse av søl undersøkes videre. Makroalgeprodusenter i Troms og Finnmark viser stor interesse for å dyrke søl, som viser potensialet for dyrking av søl i Nord-Norge.  

Protokollene for dyrking og produksjon av søl ennå ikke fullt utviklet. For å sikre en bærekraftig og effektiv produksjon av søl i Troms og Finnmark er det avgjørende å vurdere produksjonsteknikkene på lokalt nivå. Kunnskap som utvikles ved produksjon av søl i Troms og Finnmark kan anvendes direkte av makroalgeindustrien i denne regionen.

Mål

Hovedmålet til ValueSøl er å produsere makroalgearten søl for menneskelig konsum i Troms og Finnmark med et lavt karbonavtrykk og fordeler for økosystemet.

Dette gjør vi

ValueSøls sekundære mål er å drive med forskning, utvikling og kommunikasjon relatert til de spesifikke prosjektoppgavene. Hovedmålet er delt inn i følgende sekundærmål (SM):

  1. Utvikle og optimalisere klekkeriprotokoller for effektiv spireproduksjon av søl.
  2. Evaluere vekst og næringsutnyttelse av søl dyrket i utslipp fra landbaserte lakseakvakultursystemer.
  3. Undersøke effekten av dyrkingssted og dybde på vekst, biologisk begroing og kjemisk sammensetning av søl dyrket i sjøbaserte systemer.
  4. Spre ny kunnskap om sølproduksjon fra både land- og sjøbaserte systemer til akvakulturindustrien og det vitenskapelige samfunnet.
  5. Kommunisere prosjektresultater og produkter til allmennheten.

Verdt å vite