Forskere har sett på hvordan klimaendringer kan påvirke norsk lakseoppdrett de neste 50 årene. Fisken kan dø når det blir for varmt.

Sist oppdatert

Publisert

 

Les på engelsk

Havtemperaturen utenfor norskekysten har i snitt økt med 1°C siden 1980-tallet. Menneskeskapte klimaendringer vil fortsette å varme havet de neste tiårene.

Dette er dårlig nytt for oppdrettslaksen, som er sårbar for temperaturøkninger.

I oktober ble flere oppdrettsanlegg i Canada rammet av en marin hetebølge som tok livet av to millioner laks i sjøen. «Vi må akseptere dette som den nye normalen, slik at vi klarer å takle det,» uttalte selskapets talsperson.

– Lignende situasjoner kan oppstå i Norge også. Vi må vite mer om biologien til fisken slik at havbruksnæringen kan tilpasse seg klimaendringene best mulig, sier Nofima-forsker Elisabeth Ytteborg.

– Kan gi laksen utfordringer

I Norge drives det oppdrett langs hele kysten – fra Vest-Agder i sør, til Finnmark i nord. Produksjonen er delt inn i 13 regioner.

Ytteborg har analysert temperaturutviklingen i alle regionene frem mot 2070 i forhold til laksens toleranse for temperatur.

– Selv under det mildeste klimascenarioet ser vi at havet vil kunne varmes opp til temperaturer som kan gi laksen utfordringer, særlig sør i landet, sier hun.

Forskningen er utført av norske og skotske forskere ved Nofima og University of Stirling, i det EU-finansierte prosjektet ClimeFish. Resultatene deres ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Aquaculture.

Tåler lite varme

Laksen har biologiske og miljømessige kriterier som må oppfylles for å muliggjøre oppdrett i sjø. Få områder i verden oppfyller disse kriteriene. Riktig temperatur er et viktig krav.

 • Optimal vanntemperatur er mellom 8 og 14 grader. Da spiser fisken godt og vokser raskt.
 • Når vannet er varmere enn 16 grader blir laksen stresset, spiser mindre og veksten reduseres.
 • Når temperaturen overstiger 23 grader kan laksen dø.

I fremtiden kan stigende havtemperaturer begrense produksjonen ved flere norske oppdrettsanlegg, ifølge Ytteborg.

Temperaturforholdene vil variere enormt over hele landet, samtidig som tåleevnen til fisken varierer. Tidligere forskning sier at laksen dør ved 23 grader, men i Canada døde fisken ved kun 20 grader.

– Dette viser at biologien til fisken er mer kompleks enn det vi har sett på til nå og at vi må inkludere flere faktorer enn temperatur når vi evaluerer biologisk betydning av klimaforandringer, sier forskeren.

Mulige løsninger og manglende kunnskap

Ytteborg mener havbruksnæringen allerede bør vurdere ulike tilpasningsstrategier for klimaendringene.

– Ny teknologi, avlsprogrammer for temperaturtilpasning og alternative oppdrettslokasjoner er mulige løsninger for å fortsette veksten i de nåværende regionene.

Hun er tydelig på at mulige tilpasningstiltak vil kreve mer informasjon og kunnskap.

Forskeren har identifisert store hull når det kommer til kunnskap om laksens biologi og tilgjengelige data.

– Vi vet fortsatt for lite om hvordan oppdrettslaks vil reagere på høyere temperaturer, surere vann og mindre oksygen for å kunne fastslå hvilke tiltak som bør iverksettes, sier hun.

Slik gikk forskerne fram:

 • Det Internasjonale Panelet for Klimaforskning (IPCC) har estimert flere scenarioer for temperaturøkning basert på klimagassutslipp til atmosfæren.
 • I ClimeFish har forskerne modellert temperaturdata basert på IPCC RCP 4.5.
 • RCP 4.5 er et scenario der man kutter kraftig i klimagassutslippene, og verden holder seg innenfor to graders temperaturstigning. RCP 4.5 er den mildeste realistiske beregningen til IPCC.
 • Temperaturdataene for RCP4.5 ble nedskalert ved bruk av Havforskningsinstituttets estimering av vanntemperaturer langs norskekysten fra i dag og frem til 2070.
 • For å få mer presise, lokale modeller ble temperaturestimatene kalibrert mot reell, historisk temperaturdata som ble samlet inn fra oppdrettslokaliteter over hele Norge.
 • Totalt ble temperaturprofilen til 56 produksjonslokaliteter, fra alle 13 produksjonsregioner i Norge, vurdert for hvert år fra i dag og frem til 2070.

Om ClimeFish:

 • ClimeFish er et fireårig Horisont 2020-prosjekt, finansiert av EU.
 • Prosjektet ledes av UiT – Norges arktiske universitet. Nofima er en sentral forskningspartner.
 • Tilsammen deltar 21 forsknings- og industripartnere fra 16 land.
 • Målet til prosjektet er å sikre en bærekraftig økning i sjømatproduksjon i områder, og for arter, der det er potensiale for bærekraftig vekst.
 • Prosjektet har 16 casestudier som ser på hvordan klimaendringer vil påvirke fiskeri og oppdrett over hele Europa.
 • Casestudien på norsk oppdrettslaks er en av de mest omfattende studiene i prosjektet.

Kontaktperson