Nofima har utarbeidet en ny veileder for forebygging, overvåking og fjerning av listeria i laksenæringen. Denne er ment som et praktisk hjelpemiddel for å øve målrettet arbeid for økt kontroll med listeria i anlegg som produserer laks.

Sist oppdatert

Publisert

Wenche Aale Hægermark  

Viktige resultater fra prosjektet

‘- Veileder for forbygging, overvåking og fjerning av listeria i laksenæringa.

– Kartlagt smittekilder og smitteveier, slik at næringa kan måle effektene av listeriabekjempelse.

– Anbetalinger om prøvetaking, prøvetesting og metoder

– Bidrar til åpenhet rundt listeria i næringa.

Veileder er utarbeidet for Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og er tilgjengelig også fra deres hjemmeside.

Mange land har nulltoleranse for Listeria

– Kontroll med Listeria er en stor utfordring for laksenæringen, påpeker Even Heir, forsker i Nofima og prosjektleder for forskningsprosjektet Tiltak for økt kontroll med Listeria i laksenæringen.

Listeria av typen Listeria monocytogenes kan gi alvorlige infeksjoner, og det er derfor strenge krav til listeria-nivåer i produkter og råvarer. Flere land som importerer norsk laks har nulltoleranse for listeria i produktene.

– Det er særlig for langtidsholdbare, kjølelagrede produkter som ikke varmebehandles før konsum at risikoen for listeria er stor. Typiske slike produkter er kaldrøkt og gravet laks, sier Heir.

For denne typen produkter vil verken produksjonsprosessen eller behandling hos kunden vanligvis eliminere listeria, og bekjempelse av listeria i produksjonsanlegg er vesentlig for økt kontroll med denne bakterien. Ofte er en kombinasjon av flere tiltak nødvendig for å eliminere listeria i produksjonsmiljø og produkter.

Næringsnyttig forskning

På bakgrunn av kunnskapen samlet gjennom prosjektet har det blitt laget en veileder: “Veiledning for forebygging, overvåking og fjerning av listeria i laksenæringen”. Veilederen beskriver viktige tiltak og løsninger for å oppnå økt kontroll med listeria i laksenæringen innenfor områdene forebygging, overvåking og fjerning av listeria i prosesseringsanlegg for laks.

– Vi håper at veilederen vil være et viktig hjelpemiddel for næringen for å utøve målrettet arbeid og effektive tiltak mot listeria i produksjonsanlegg, avslutter Heir.

Fakta om prosjektet

Det fireårige forskningsprosjektet Tiltak for økt kontroll med Listeria i laksenæringen er finansiert av FHF. Aktuelle publikasjoner fra prosjektet er tilgjengelig på FHF.no.

Kontaktperson