Målet med prosjektet er å bidra til metoder og teknologier som kan forbedre ressurskontrollen og redusere omfanget av kriminalitet i fiskeriene.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. feb 2021

Slutt

31. des 2024

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

Sjømat Norge, Råfisklaget, Fiskarlaget Nord, University of Manchester, UiT Norges Arktiske Universitet, SALT Lofoten

Fiskerikriminalitet er en global utfordring som truer bærekraften til de marine ressursene.

Til tross for Norges internasjonalt anerkjente fiskeriforvaltningsregime, har vi fortsatt utfordringer med urapportert fiske og handel med ulovlig fisk. Kunnskapen omkring omfanget og de forskjellige årsakene bak manglende overholdelse, er imidlertid begrenset. 

I JustFish-prosjektet vil vi analysere hvordan og hvorfor aktører i fiskeindustrien ikke følger lover og regler. En anerkjent utfordring er at autoriserte fiskere og fiskekjøpere misbruker sin eksklusive tilgang til å høste av en felles ressurs ved å tilføre uregistrert fisk i produksjonen. Drivkreftene bak disse ulovlige fiskeriaktivitetene kan relateres til både regulerings- og markedsutfordringer, men også mer grunnleggende til aktørenes holdninger og normer.

Ved å undersøke de forskjellige driverne bak ulovlige handlinger knyttet til høsting og handel, vil vi kartlegge årsaker til regelbrudd og hvordan dette rettferdiggjøres. Basert på dette vil vi peke på svakheter i reguleringssystemet og hvordan organiseringen av ressurskontrollen muliggjør ulovlige aktiviteter.

Prosjektet vil også studere sanksjonssystemet for å skaffe kunnskap om hvordan ulike typer sanksjoner kan brukes for å oppnå en mer effektiv ressurskontroll.  

Det overordnede målet i JustFish er å diskutere metoder og teknologier som kan forbedre den norske fiskeriressurskontrollen, og redusere omfanget av ulovlige aktiviteter. Dette gjøres ved en kriminologisk tilnærming kombinert med politiske og juridiske analyser av forvaltningssystemet.

Tre av de største fiskeriorganisasjonene er med som partnere i prosjektet, og vil med sin unike kunnskap om forholdene i næringen spille en viktig rolle i prosjektet.

Publikasjoner