I prosjektet "Urea-tilsetning i fôr til oppdrettslaks for økt fiskevelferd" undersøker vi om urea-tilsetning i fôr til oppdrettslaks kan redusere sår, øke slimproduksjon og bedre sjøvanntilpasning.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. aug 2023

Slutt

31. mar 2025

Finansiert av

FHF

Samarbeid

NMBU

Norsk havbruk står overfor betydelige helseutfordringer knyttet til vintersår, sårdannelser og mekaniske skader fra håndtering og avlusing.

I henhold til Fiskehelse-rapporten for 2021 fra Veterinærinstituttet, utgjør sår med tilhørende bakterielle infeksjoner samt sår og mekaniske skader fra håndtering de primære helseproblemene hos laks i dagens matfiskanlegg. Disse problemene resulterer i redusert fiskevelferd og økt dødelighet.

Samtidig vil stress og sårdannelser føre til svekket tilpasning til sjøvannsmiljøet.

På grunn av denne alvorlige situasjonen er det avgjørende å utforske metoder og tiltak som kan bidra til å redusere disse helseutfordringene og fremme god fiskevelferd.

Urea – potensielle helsefordeler også for laks

Urea, som er kjent for å opprettholde fuktighet og elastisitet i menneskehuden, har vist seg å kunne ha potensielle helsefordeler også for laksefisk.

Nofima har tidligere testet urea i fôret som en osmolytt for å forbedre sjøvannstoleransen og redusere tap av vanninnhold i musklene hos laks under lave sjøtemperaturer. Tilsetning av urea førte til redusert drikkebehov, økt vanninnhold i musklene, forbedret vekst og mindre vintersår.

Andre studier har dokumentert at tilsetning av urea i fôret for regnbueørret kan føre til økt slimproduksjon i hudlaget og gjellene.

I dette prosjektet ønsker vi derfor å igjen ta opp og utforske muligheten for å bruke urea i fôr til å redusere dagens helseutfordringer innen havoppdrett av laks, spesielt knyttet til vintersår, sårdannelse og mekaniske skader/stress som oppstår under håndtering og avlusing.

Dette prosjektet vil være tilknyttet Nofimas FoU-tillatelser som er lokalisert i Sør-, Midt- og Nord-Norge. Dette gir oss muligheten til å undersøke hvordan urea fungerer i praktisk oppdrett under ulike breddegrader.

Disse breddegradene bringer med seg ulike utfordringer knyttet til sjøtemperatur, avlusing/håndtering, innblanding av ferskvann og sykdomsproblematikk.

Mål

Undersøke urea sin påvirkning på slimproduksjon, sårutvikling, sjøvanntilpasning og generell fiskevelferd hos oppdrettslaks.

Delmål

  • Utforske effekten av ureatilsetning i laksefôret på gjellene og huden, med spesiell fokus på slimproduksjon gjennom analyse av slimcelletetthet og -størrelse, samt kvantifisering av mengden nøytrale og sure slimceller.
  • Utforske mekanismene bak ureas virkning på hudens, gjellenes og tarmens barrierefunksjon, og undersøke om det er en sammenheng mellom dette og beskyttelse mot sår, lus og osmoregulatorisk ubalanse.
  • Identifisere de osmo- og ioneregulerende og metabolske prosessene som urea kan påvirke i blod, nyrer, gjeller og lever, samt undersøke hvordan dette påvirker tilpasningen til sjøvann ved stressfaktorer som endringer i salinitet, håndtering og sykdom.
  • Dokumentere at tilsetning av urea i fôret ikke medfører negative effekter på kvalitet og sensoriske egenskaper innenfor gitte tilbakeholdelsestider.

Slik jobber vi

  • Nofima vil gjennomføre ulike analyser som undersøker virkningen av urea på hudens, gjellene og tarmens barrierefunksjon.
  • Vi vil blant annet ta i bruk AI-teknologi for å gjennomføre objektive histologiske evalueringer på en betydelig mengde prøver.
  • FoU-tillatelsene muliggjør sammenligning av feltobservasjoner (morfologi, velferdsscore, lusetelling osv.) og produksjonsdata med mer grundige analyser som blodkjemi, genuttrykk og vevsundersøkelser.
  • I prosjektet vil man benytte anvendt og grunnleggende forskning for å prøve å løse utfordringene som havbruksnæringen står overfor.