I Nofimas forskningstillatelser utøves næringsnyttig forskning i storskala sammen med oppdrettsindustrien i Sør-, Midt- og Nord-Norge.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Forskningen og forsøkene knyttet til tillatelsene har som formål å dokumentere om et dynamisk fôringsregime relatert til årstid kan øke appetitt, vekst, robusthet og fiskevelferd for oppdrettslaks gjennom produksjonsfasen i sjø.

Hva er en forskningstillatelse?

Det finnes flere ulike særtillatelser innen akvakultur som utviklings-, visnings-, forsknings- og undervisningstillatelser. På folkemunne blir ofte forsknings- og undervisningstillatelser omtalt som FoU-konsesjoner. Dette må ikke forveksles med utviklingskonsesjoner eller tillatelser, som skal legge til rette for utvikling av teknologi og innovasjon som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.

En forskningstillatelse, som Nofima har, er en tidsbegrenset tillatelse for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret som er forbeholdt forskningsformål innen aktuelle fagområder som fiskehelse, utvikling av fôr, avl, produksjon av steril laks, teknologi og drift, samt økologi og velferd.

Fiskeridirektoratet tildeler tillatelsene og ordningen er primært forbeholdt forskningsinstitusjoner på universitet- og høyskole­nivå, men i særlige tilfeller kan også annen privat eller offentlig institusjon innvilges tillatelse når anlegget fremstår som en nødvendig og integrert del av et forskningsprosjekt. I slike tilfeller forutsettes det at søker har inngått en forpliktende avtale med ekstern forskningsinstitusjon på universitets- og høyskolenivå, og der forskningsinstitusjonen påtar seg det faglige ansvaret for forskningen i omsøkte tillatelse.

Hensikten med forskningstillatelsen er å gi rom for viktige forskningsprosjekter som kan bringe norsk oppdrettsnæring fremover.

For mer informasjon om forskningstillatelser og hvem som innehar slike tillatelser, se Fiskeridirektoratet sine nettsider.

Hvorfor har Nofima forskningstillatelser?

For å kunne utøve næringsnyttig forskning i storskala sammen med oppdrettsnæringen har Nofima søkt og fått innvilget forskningstillatelser i Sør-, Midt- og Nord-Norge. Nofima innehar tre forskningstillatelser i hver region, hvor tillatelsene driftes sammen med ulike partnere. Nofima samarbeider med Blom fiskeoppdrett i Sør-, Lerøy i Midt-, og Nordlaks i Nord-Norge.

At Nofima innehar egne forskningstillatelser er viktig for å kunne løse aktuelle biologiske problemstillinger som næringen står overfor i sin daglige produksjon av laks- og ørret. Forskningstillatelser er også en viktig arena for å implementere forskningen i oppdrettsnæringen.

Hva bruker Nofima forskningstillatelsene til?

I tillatelsene drives det forskning med formål å dokumentere om et dynamisk fôringsregime relatert til årstid kan øke appetitt, vekst, robusthet og fiskevelferd for oppdrettslaks gjennom produksjonsfasen i sjø. I forskningen vil vi også øke forståelsen av kompleksiteten og samspillet mellom miljø-, produksjon-, kvalitet- og helseparametere i ulike deler av landet.

Et annet viktig mål er å øke kunnskap om fettdeponering i indre organer, rollen til ulike fettdepoter og sammenhengen mellom dette og inflammatoriske lidelser eller sykdommer som igjen kan påvirke robustheten til laksen. Dette kan spesielt være relevant for laks som er naturlig infisert med ulike virussykdommer.

Hovedhensikten med forskningstillatelsene er å øke lønnsomheten og konkurransekraften til norsk akvakultur innenfor rammene av en bærekraftig utvikling, samt bidra til økt kunnskap og verdiskaping på kysten.

Kontaktpersoner