I FAIRCoast-prosjektet undersøker vi barrierer og muligheter for en mer helhetlig forvaltning av kystsonen i Norge.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2019

Slutt

31. mar 2023

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

NTNU Samfunnsforskning, Norges Arktiske Universitet/Uit, Queens University (UK), University of Ottawa (Canada)

Bakgrunn

Presset på kystsonen øker. Økt aktivitet av etablerte og nye næringer gir press på det marine miljøet og konkurranse mellom ulike brukerinteresser. Myndighetene må derfor prioritere hvilken bruk (eller ikke-bruk) som skal finne sted i ulike deler i kystsonen, og regulere hvordan bruken kan være.

Forvaltningen av kystsonen er i dag underlagt mange myndigheter, som er ansvarlige for ulike aktiviteter og interesser, som fiskeri, akvakultur, sjøtransport, forurensing og miljø. I tillegg har kommunene planmyndighet, det vil si at det er de som avsetter areal til ulike aktiviteter i sine kystsoneplaner.

Alle de ulike interessene, og det at forvaltningssystemet består av ulike myndigheter på ulike forvaltningsnivå og med ansvar for ulike saksområder, gjør det utfordrende å få til en helhetlig forvaltning.

Helhetlig forvaltning kan innebære samordning på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer, geografiske områder, og det å foreta helhetlige vurderinger av effekter.

Dette gjør vi

I FAIRCoast-prosjektet vil vi analysere både rammene for forvaltningen og hvordan den gjennomføres, og hva som bidrar til eller hindrer inkludering, koordinering og avveining av ulike interesser. Slik vil vi identifisere barrierer og peke på muligheter for en bedre integrering av myndigheter og brukere i kystplanlegging i Norge.

Vi vil blant annet analysere betydningen av hvilken plantype kommunene benytter (planer for land og sjø sammen, delplaner for bare kystsonen eller interkommunale planer hvor flere kommuner samarbeider om å planlegge for et større område). De ulike plantypene bidrar på ulike måter til integrering av ulike aktører og hensyn.

Videre vil vi analysere tiltak for bedre koordinering av sektormyndigheter som fylkeskommunen, fylkesmannen og Fiskeridirektoratet. Vi skal blant annet undersøke det såkalte FAKS-nettverket (Koordinering av fylkeskommunenes akvakultursamarbeid) og Fylkesmannens koordinering av statlige innsigelser i plansaker. Konsekvensutredninger brukes for å se interesser og hensyn i sammenheng når man planlegger nye aktiviteter i kystsonen.

I prosjektet vil vi undersøke hvordan ulike interesser avveies. Her er vi særlig opptatt av hvorvidt konsekvensutredninger er et egnet verktøy for integrering, og vil undersøke hvordan avveiing mellom nasjonale, regionale og lokale hensyn foretas.

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler

Nofima

Publikasjoner

Samarbeidspartnere

Populærvitenskapelig formidling

  • Blogg: Er helhet det nye buzzordet i arealplanlegging? Patrick Sørdahl Artikkel: FairCoast. Forskning for mer helhetlig kystsoneforvaltning. Ann-Magnhild Solås og Kristine Vedal Størkersen, Samordningsforum for akvakulturforvaltningen i Troms og Finnmark, 21 november 2019

Konferansebidrag

  • How can the choice of plan types affect coastal governance integration in Norway? Kvalvik, Ingrid; Solås, Ann-Magnhild; Sørdahl, Patrick Berg. PlanNord 2019, The 9th Nordic Planning Research Symposium; 21-23 august 2019
  • How can different planning approaches increase coastal governance integration? Case studies from Norway. Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid.
  • MARE People and the Sea X. Learning from the past, imagining the future; 25-28 juni 2019
  • Impact assessments in Norwegian coastal zone planning. Mikkelsen, Eirik Inge; Sørdahl, Patrick Berg. PlanNord 2019, The 9th Nordic Planning Research Symposium; 21-23 august 2019
  • Impact assessments in Norwegian Coastal Zone Planning. Sørdahl, Patrick Berg; Mikkelsen, Eirik Inge. MARE People and the Sea X. Learning from the past, imagining the future; 25-28 juni 2019

Prosjektgruppe

Nofima leder prosjektet. Sammen med forskere fra NTNU Samfunnsforskning, UiT – Norges arktiske universitet, Queens Universitetet i Belfast i Irland og Universitetet i Ottawa i Canada undersøker vi hva som fremmer og hemmer integrering av ulike aktører og interesser i norsk kystsoneforvaltning.