Hva er potensialet og konsekvensene ved å bruke økosystemtjenester i konsekvensutredninger? Dette undersøkte forskerne i prosjektet ECCO.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. apr 2016

Slutt

31. des 2018

Finansiert av

MIKON - Framsenteret

Samarbeid

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Prosjektleder(e):

Patrick Berg Sørdahl

Andre deltakere:

Eirik Mikkelsen

Naturen gir oss mange ulike goder eller tjenester, for eksempel matforsyning, rensing av luft og naturopplevelser. Disse tjenestene vi drar nytte av gjennom å ha et velfungerende økosystem kalles «økosystemtjenester», og er ment å tydeliggjøre de ulike godene naturen gir oss og den verdien de har.

Men, hvordan skal man verdisette disse ulike tjenestene? Og hvordan skal man gjøre avveininger mellom dem?

ECCO har som mål å undersøke potensialet og konsekvensene ved å integrere økosystemtjenester som element i planprosesser, nærmere bestemt konsekvensutredninger.

Prosjektet fokuserer på kunnskapsproduksjon i konsekvensutredninger for nye tiltak i kystsonen, samt potensialet for og konsekvensene av å anvende kulturelle økosystemtjenester som et konsept i konsekvensutredninger.

Ved hjelp av case-studier av industriell utvikling og planlegging i Finnmark og Troms vil vi analysere konsekvensutredninger og undersøke hvordan en økosystemtjenestetilnærming kunne ha endret prosessene med hensyn til kunnskapskrav, kunnskapsproduksjon og verdisetting.

Videre vil vi undersøke hvordan en (kulturrell) økosystemtjenestetilnærming kan påvirke oversettelsen av kunnskap til styrende instrumenter.

Prosjektet vil vurdere begrensninger og muligheter for å nærme seg kulturarv som en kulturell økosystemtjeneste og operasjonalisering av dette i utredninger, inkludert samisk kulturarv og tradisjonell bruk av land og sjøområder.

Om prosjektet

ECCO er et sideprosjekt til prosjektet Coreplan, ledet av Nofima og finansiert gjennom Norges Forskningsråd. Mens ECCO hovedsakelig er rettet mot kulturelle økosystemtjenester og konsekvensutredninger, har Coreplan som mål å  skaffe ny kunnskap om hvordan naturens goder bedre kan verdsettes og innlemmes i planverket. ECCO ledes av NIKU – Norsk Institutt for Kulturminneforskning, og er finansiert gjennom MIKON – Miljøkonsekvenser av næringsvirksomhet i nord.

Publikasjoner