Økt produksjon innen lavtrofisk akvakultur (LTA) bidrar til bærekraftsmålene som er en del av Norges nasjonale havbruksplan.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. feb 2023

Prosjektleder(e):

Philip John James

Denne produksjonen utgjør i dag en svært liten prosentdel av den samlede oppdrettsproduksjonen i Norge, som domineres av lakseoppdrett.

Likevel har LTA mange lovende resultater når det gjelder lavt karbonavtrykk. En biomasse som er underutnyttet, men teknisk tilgjengelig, og samlet sett innehar større bærekraft enn høytrofiske arter.

De ferske LTA-næringene er ikke så velregulerte ennå, og mange LTA-produsenter møter de samme utfordringene, uavhengig av hvilken art som dyrkes.

Norwegian Seaweed Association et svært aktivt og effektivt norsk nettverk som støtter makroalgeinteressenter. Men det finnes fremdeles ikke et nettverk som henvender seg til alle aktørene, på tvers av arter og produksjonssystemer. 

Alle lavtrofiske arter

Dette understreker behovet for et norsk lavtrofisk oppdrettsnettverk som gjelder alle arter innen LTA.

Særlig siden de ulike LTA-næringene ofte deler utfordringer knyttet til nasjonal plan, lovgivning, tillatelser og kostnader.

Et nettverk som samler alle LTA-artene kan bidra til å øke samarbeid, oppmuntre til utveksling av kunnskap og ideer, og skape diskusjoner og samvirke mellom alle aktørene på LTA-området. 

Workshop

Om lag 50 personer deltok på det to dager lange møtet der et nettverk for nye lavtrofiske oppdrettsarter ble etablert. I midten Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen.. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/Nofima

Som et resultat av NoLTANet-prosjektet, ble det i januar 2023 arrangert en workshop om lavtrofisk akvakultur i Tromsø.

Workshopen var svært nyttig, og samlet det brede spekteret av næringer og interessenter som arbeider med lavtrofisk akvakultur.

Workshopen var arrangert som en kombinasjon av presentasjoner og paneldebatter. De fleste deltakerne syntes denne tilnærmingen var nyttig, da den skapte gode og relevante diskusjoner.

Dette seminaret skiller seg fra lignende arrangementer som fokuserer på spesifikke temaer (f.eks. kun makroalger), eller konferanser som kun har presentasjoner uten mulighet for åpne diskusjoner. 

Årlig seminar om lavtrofiske arter

Basert på den vellykkede workshopen og videre behov tok Nofima initiativ til å opprette det første nettverket for lavtrofisk akvakultur, og vil arrangere lignende seminarer i Tromsø hvert år i januar.

For å legge til rette for kommunikasjon/utveksling mellom nettverksdeltakerne er det opprettet et Teams-rom som inneholder forskjellige typer informasjon, offentlige utredninger, kommende arrangementer osv.

Chatfunksjonaliteten åpner for diskusjoner mellom deltakerne gjennom hele året og stimulerer samarbeid og støtte. 

Hvis du ønsker å bli med i nettverket for lavtrofisk akvakultur (LTA), ta kontakt med: