Forståelse av mikroorganismer og deres aktiviteter er nødvendig for økt og bærekraftig produksjon av trygg, holdbar og sunn mat med ønskede helseeffekter.

FoodMicroControl

Mattrygghet, matkvalitet og helsefordeler gjennom økt kontroll med mikrofloraen

 Trygg og holdbar mat  

Kontroll med mikroorganismer er en stor utfordring for matprodusenter. Dette strategiske programmet gir ny kunnskap og kompetanse for å forstå vekst, overlevelse, aktivitet og funksjon til mikroorganismer i mat og matproduksjonsmiljøer.

Tidspunkt:1. januar 2013 – 31. desember 2016
Finansiering: FJM – Forskningsmidler for Jordbruk og Matindustri (tidl. FFL)
Kontaktperson
Portrettbilde av Even Heir
Even Heir

Seniorforsker
Tlf.: +47 959 25 705
even.heir@nofima.no

STRATEGISK FORSKNINGSPROGRAM

Dette er et av ti strategiske forskningsprogram i divisjon Mat. Programmene sikrer vår langsiktige kompetansebygging og er avgjørende for at Nofima skal være et internasjonalt ledende næringsrettet matforskningsinstitutt.

Dette programmet har spesielt sterk kobling til forskningsområdene:

Gjennom programmet utvikler og opprettholder vi vår mikrobiologiske kompetanse innenfor områdene mattrygghet, matkvalitet, helse og analysemetodikk. Programmet gir Nofima grunnleggende kompetanse for å løse næringens utfordringer i tett samarbeid med aktører i matkjeden.

Programmet har forskningsaktiviteter innen tre hovedområder:
1) Bakterier i mat
2) Bakterier i produksjonsmiljø
3) Metodeplattform for molekylære analyser av mikroorganismer

Grunnleggende kunnskap for å løse næringens utfordringer

Forståelse av mikroorganismer og deres aktiviteter er nødvendig for økt og bærekraftig produksjon av trygg, holdbar og sunn mat med ønskede helseeffekter. Nofima har kompetanse og fasiliteter som gir unike muligheter for studere industrirelevante faktorer som påvirker vekst, overlevelse og aktivitet til mikroorganismer i matproduksjonskjeden. Resultatene vil bidra til økt kontroll med uønskede mikroorganismer og bedre utnyttelse av deres positive egenskaper og dermed økt verdiskaping i norsk matproduksjon

Programmer inkluderer forskning på:

  • Betydning av resept og prosessforhold med hensyn til vekst og overlevelse av bakterier under industrirelevante produksjonsbetingelser
  • Testing og evaluering av tiltak for å utvikle bedre produksjonsprosesser knyttet til trygg og holdbar mat
  • Å forstå hvordan og under hvilke forhold bakterier etablerer seg på overflater av maskiner og utstyr
  • Å finne nye tiltak for å eliminere bakterier fra utstyr og maskiner
  • Å forstå hvordan mikroorganismer kan benyttes for å gi positive helseeffekter i mat
  • Nye molekylære metoder og analyser for å studere sammensetning og egenskaper til hele bakteriesamfunn i mat og matproduksjonsmiljøer.

Samarbeider om å løse mikrobiologiske utfordringer

Vi etablerer en kompetanseplattform som gjør det enklere å forstå faktorer og mekanismer knyttet til etablering, vekst, overlevelse og kontroll av bakterier i matproduksjonskjeden. Programmet samarbeider med de strategiske programmene på Nofima innen emballering, spektroskopi, sensorikk, statistikk og mat og helse for å oppnå dette. Forskning innen Nofimas nisjeområder knyttet til gunstige bakterier vil bli videreført i samarbeid med andre strategiske programmer. Programmet drar også veksler på andre forskningsprosjekter og nasjonale og internasjonale nettverk. Ny kunnskap om mikroorganismenes mekanismer for overlevelse, angrep, forsvar og konkurranse vil gi nye strategier for å eliminere og kontrollere uønskede mikrober.

Programmet vil gi grunnlag for videre kompetanseoppbygging for norsk matnæring gjennom deltagelse i forskningssamarbeid (for eksempel EU Horizon 2020) og etablering av nye prosjekter. Dette vil videreutvikle Nofimas kunnskap og ekspertise i skjæringspunktet mellom næringsrettet og grunnleggende forskning.

 

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Forskningsanlegg

 
Patogen prosesshall

Forsøkshallen er et nasjonalt senter og Europas første høysikkerhetsproduksjonshall. Her studerer forskere livsfarlige bakterier som Listeria monocytogenes og E.coli (EHEC) i et realistisk …