Prosjektet skal etablere et nettverk av norske aktører som er involvert og interessert i lavtrofisk akvakultur (LTA).

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. apr 2021

Slutt

31. mar 2023

Finansiert av

Forskningsrådet

Samarbeid

Bellona, UiT Norges Arktiske universitet, Norce

Pressemelding

Det er mange norske industriaktører, forskningsorganisasjoner og andre organisasjoner som jobber med lavtrofisk akvakultur. Disse har imidlertid ikke hatt noe felles forum hvor de kan møtes, diskutere og utveksle synspunkter og praksiser. 

NoLTANet skal bøte på dette ved å etablere et nettverk med minst 30 medlemmer, produsere nyhetsbrev, opprette et nettsted med et diskusjonsforum og lenker til relevante nyhetssaker, artikler, rapporter, konferanser og initiativer samt arrangere minst to plenumsmøter i nettverket. 

NoLTANet pågår samtidig med tre Horisont 2020-prosjekter:

Prosjektene omfatter en rekke formidlingsaktiviteter og oppsøkende virksomhet – både aktiviteter rettet mot formidling og kommunikasjon om prosjektene til interesserte aktører, og aktiviteter knyttet til å kartlegge ønsker og krav fra interessenter som et grunnlag for det videre planlagte arbeidet med forskning, innovasjon og standardiseringer (AquaVitae skal utarbeide en europeisk LTA-standard). 

NoLTANet skal sørge for at norske LTA-organisasjoner er i stand til å nyttiggjøre seg resultatene fra disse prosjektene, og at norske interessenters synspunkter og ønsker hensyntas i det videre forsknings- og standardiseringsarbeidet. 

Tidlige utkast til kommende europeiske forskningsprogrammer (særlig Horisont Europa) indikerer at det finnes en rekke finansieringsmuligheter for LTA-relatert forskning. NoLTANet vil engasjere og informere norske LTA-organisasjoner om disse og sikre solid norsk deltakelse i fremtidige europeiske prosjekter på dette feltet.

Bakgrunn

Som svar på en forespørsel fra DG Mare publiserte de europeiske vitenskapsakademiene (SAPEA – Science Advice for Policy by European Academies) SAPEA-rapporten «Food from the Oceans», med en gjennomgang av eksisterende forskning, i november 2017. Hovedspørsmålet var «Hvordan kan mer mat og biomasse hentes ut fra havene på en måte som ikke går på bekostning av fremtidige generasjoner?». Den overordnede konklusjonen i rapportsammendraget er tydelig: 

«det største og mest gjennomførbare potensialet som ble identifisert for utvidelse globalt ligger i … marin akvakultur … særlig med hensyn til planteetende filterspisere (f.eks. bløtdyr) til direkte menneskeføde, eller – sammen med dyrkede alger – som en mer økologisk effektiv fôrkilde for oppdrettede marine rovdyr (f.eks. strålefinnefisker, reker mv.)». 

Denne konklusjonen gjenspeiles i en rekke andre lignende rapporter, og har ansporet til en rekke nyere forsknings- og innovasjonsprosjekter og initiativer. 

Et av de største europeiske prosjektene på dette området er AquaVitae, som koordineres av Nofima, som har som overordnet mål å oppnå en bærekraftig økning i akvakulturproduksjonen i og rundt Atlanterhavet ved å utvikle nye og fremvoksende lavtrofiske arter, og ved å optimalisere produksjonen i eksisterende verdikjeder for akvakultur (lavtrofiske og høytrofiske) i henhold til sirkulærøkonomiske prinsipper.

NoLTANet er et frittstående prosjekt designet for å etablere og opprettholde et nettverk av norske interessenter som er involvert og interessert i lavtrofisk akvakultur (LTA). 

Altanet.info

Den viktigste leveransen fra prosjektet er den nettbaserte informasjonshuben «AltaNet» (Atlantic Low Trophic Aquaculture Network, https://altanet.info/) med linker til informasjon om prosjekter, kunngjøringer, webinarer, publikasjoner, nyheter, nettsider og bilder.

Siden interessen for lavtrofisk akvakultur strekker seg utover Norges grenser, inneholder nettstedet informasjon om lavtrofisk akvakultur i hele Atlanterhavsregionen.

Hva vi gjør

Nettstedet AltaNet er opprettet og i drift. Vi brukte kunstig intelligens med en webcrawler-innsamling på nettet av siste nyhetene knyttet til lavtrofisk akvakultur, og publiserte disse automatisk på «nyheter»-delen av nettstedet. 

Til nå har interne møter blitt avholdt online, og en siste workshop ble arrangert i januar i Tromsø som en møteplass for forskere, bransjeaktører og beslutningstakere for utveksling av siste nytt og de nyeste resultatene, anbefalinger om gode praksiser og flaskehalser på LTA-feltet. 

Deltakerne på workshopen i Tromsø i januar 2023. I midten Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen, som stod for den offisielle åpningen av nettverket. Foto:
Rune Stoltz Bertinussen/Nofima