Hvordan skal sjømatnæringen møte utfordringer i nye markeder?
Hvordan skal sjømatnæringen møte utfordringer i nye markeder? Illustrasjon: Oddvar Dahl © Nofima

Markedstilgang

 Markedsforskning    Næringsøkonomi  

I dette prosjektet undersøker vi hvilke hindringer norske sjømateksportører møter når den skal entre ulike markeder med ulike kulturer.

Tidspunkt:1. januar 2018 – 31. desember 2019
Finansiør:Nærings- og fiskeridepartementet
Kontaktperson
Portrettbilde av Gøril Voldnes
Gøril Voldnes

Forsker
Tlf.: +47 926 40 722
goril.voldnes@nofima.no

Mål

Hovedmålet for dette prosjektet er å studere nærmere de uformelle barrierene for markedstilgang av norsk sjømat til ulike markeder/kulturer.

Prosjektet er todelt:

Første del av prosjektet har gått ut på å etablere relevant forskningsbasert kunnskap knyttet til utviklingen av netthandel for sjømat. Her har vi utforsket muligheter og utfordringer for norske sjømatprodusenter/eksportører, knyttet til den stadig økte handelen via nett i Kina. Gir denne markedskanalen andre betingelser for markedstilgang enn de tradisjonelle kanalene? Det være seg andre preferanser, krav, logistikkløsninger, og mulige endringer i maktforhold i verdikjeden som påvirker inntjeningsmuligheter.

Andre del vil gå ut på å utforske norske sjømatbedrifters forståelse av begrepet markedstilgang.

Bakgrunn

Bedrifter i dag opererer i stadig mer komplekse globale miljøer, hvor alt er sammensveiset og gjensidig avhengig av hverandre. Litteraturgjennomgang viser at markedstilgang ser ut til å være et begrep som norske sjømatbedrifter tenker ligger utenfor deres kontroll og ansvarsområde. Det tyder på et veldig formelt syn på hva markedstilgang er, gjerne knyttet til toll og tariffere regelverk. Markedstilgang er imidlertid et mye bredere konsept. Denne studien vil ta  et internasjonalt (IB) teoriperspektiv for å undersøke nærmere hvordan norske sjømatbedrifter tilpasser og styrer deres forretningsprosesser i en tid med økende globalisering.

Basert på empiriske eksempler som ligger i Norges sjømat sektor, har denne studien som mål å avdekke:

  1. Hvordan er norske sjømatbedrifters evne til å tilpasse seg den nye globale verden i dag?
  2. På hvilken måte er en bedrifts evne til å tilpasse seg det globale markedets økende kompleksitet knyttet til ansattes/lederes kapasitet og evne til å forbli konkurransedyktige, opprettholde eller få tilgang til nye internasjonale markeder?
  3. Utvikle en strategimodell for markedstilgang med basis i funn fra #1 og #2 som kan bidra til å skape nye forretningsmodeller for norske sjømatbedrifter?

Metode

Denne studien vil benytte kjente internasjonaliseringsteorier for å studere hvordan norske bedrifter tilpasser seg utfordringer i ei næring med mye usikkerhet. Metoden vil være dybdeintervjuer med nøkkelinformanter.

Publikasjoner og presentasjoner

Vitenskapelige

Populærvitenskapelige

Les mer om:

Relatert innhold