Hovedmålet i dette prosjektet er å utvikle et sett av modeller som forklarer forskjellige deler av den strukturelle utviklingen i ulike ledd av fiskerinæringen. Modellene skal benyttes til å analysere fremtidige effekter av sentrale drivere for strukturutviklingen på kort, mellomlang og på lang sikt.

Sist oppdatert

Start

01. sep 2016

Slutt

30. jun 2018

Finansiert av

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Samarbeid

Universitetet i Stavanger og Norges Arktiske universitet - UiT

Prosjektleder(e):

Bent Magne Dreyer

Dette prosjektet analyserer effekter av strukturutviklingen i villfangstnæringen. I prosjektet vil hele verdikjeden analyseres. Oppmerksomheten vil særlig rettes mot effekter av offentlige virkemiddel som har som ambisjon å påvirke strukturutviklingen.

Norsk fiskerinæring gjennomgår kontinuerlig strukturelle endringer. Strukturutviklingen er drevet frem av nasjonal og internasjonal makroøkonomisk utvikling, ressurssituasjonen for viktige nøkkelbestander i fiskeriene, innovasjon og globale etterspørsels- og markedsforhold.

I fiskerinæringen er handlingsrommet for strukturelle tilpasninger begrenset av en rekke andre forhold. Først og fremst behovet for å beskytte fiskeressursene mot overbeskatning.

Det råder i dag stor usikkerhet om konsekvenser av fremtidige strukturtiltak og andre forhold som leder til endret struktur i norsk fiskerinæring, både på sjø og på land. Gode modeller som kan predikere effekten av eventuelle justeringer av dagens virkemiddel være viktig.

Nofima, UiT og UiS/IRIS er sentrale aktører i kunnskapsproduksjonen knyttet til drivere for strukturutviklingen i sjømatnæringen. I dette prosjektet blir slik kunnskap om strukturutviklingen, og gode modeller som kan forklare utviklingen, sentrale for å predikere den fremtidige utviklingen dersom forhold som næring og forvaltning kan endre blir justert.

Publikasjoner