Nofima rapportserie

Strukturering i fiskeflåten - Drivkrefter og konsekvenser

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent Magne

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 8/2018

Antall sider: 77

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-542-2

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Det synes åpenbart at struktureringen har stor betydning for kystsamfunnene, men samtidig finnes det lite dokumentert kunnskap om hvordan og hvor mye struktureringen faktisk påvirker de ulike samfunnene langs kysten.
I denne rapporten beskrives først drivkrefter for strukturering i fiskeflåten, både store makrotrender, samt økonomiske og andre drivkrefter på bedriftsnivå. Rapporten drøfter ulike mål for strukturering for de viktigste fartøygruppene både i torskefiskeriene og pelagisk fiske. Rapporten peker på stor forskjell i strukturutvikling mellom gruppene.
Avslutningsvis peker rapporten på viktige politiske utfordringer knytte til strukturpolitikken, med dilemmaer knyttet til om hvordan, hvor mye og hvor raskt man skal la fiskeflåten strukturere seg. Strukturpolitikken har stor evne til å utløse endring i flåtestrukturen, med konsekvenser for næringsstrukturen på land og demografien i kystsamfunnene. Det ligger dermed et stort politisk ansvar i strukturpolitikken, med behov for faglig kunnskap og bevisste politiske veivalg.