Indikatorer på hvordan havbruksnæringen påvirker miljø, økonomi og samfunn er utviklet og gjort tilgjengelig i en nettportal.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

15. mai 2016

Slutt

30. apr 2024

Finansiert av

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Samarbeid

SINTEF og BarentsWatch

Prosjektleder(e):

Eirik Mikkelsen

Andre deltakere:

Roy Robertsen

bærekraftportal i havbruk

Bærekraftportal.no

Finn oppdaterte tall på mer enn 30 bærekraft-indikatorer fra offentlige kilder og forskning.

Gå til portalen

Oppdatering mars 2023

  • Nye temaside om produksjonstillatelser. Nå kan du se statistikk og få informasjon om produksjonstillatelser for oppdrett av henholdsvis laks og ørret og alger, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder. Disse temasidene viser antall tillatelser, og for fisk også produksjonskapasiteten (maksimal tillatt biomasse – MTB). For oppdrett av laks og ørret vises også antall ulike særtillatelser, som for settefisk, stamfisk, forskning, visning, utvikling osv.
  • Det er nå tilgjengelig data for enkeltkommuner for flere av temaene i Bærekraft i havbruk-portalen. Ved å gå til tjenesten Fiskehelse og søke opp en kommune der (eller velge i kartet om kommune-kartlaget er aktivt), får man fram et panel for kommunen til høyre. Fra det panelet kan man velge knappet Statistikk for kommunen og få fram en side med tidsserier for mange indikatorer for kommunen. Her kan du eksempelvis sjekke Gildeskål kommune.
  • I mange diagrammer kan du skru av og på dataserier, sånn at du lettere kan se utviklingen for en enkelt eller gruppe av dataserier.

Oppdatering desember 2022

  • En ny temaside i portalen viser den faktiske produksjonen av laks og ørret i Norge og i de enkelte fylkene siden 1998. Siden viser blant annet hvordan veksten i total slaktet mengde laks og ørret i Norge stoppet opp fra 2012, men også hvordan den har fortsatt siden 2017/18.
  • Det er også kommet en egen temaside om produksjonen av andre fiskearter enn laks og ørret. Den presenterer kort om oppdrett av de tre viktigste fiskeartene, som har vært torsk, kveite og røye, og gir så tall på produksjonen både nasjonalt og på fylkesnivå siden 2007.
  • En egen temaside viser nå også produksjonen av blåskjell og tare med mer. Oppdrett av tare er en relativt ny næring, og det er bare statistikk fra 2015. For skjell og øvrige bløtdyr, krepsdyr og pigghuder vises produksjonen siden 2002 nasjonalt og på fylkesnivå.

Oppdatering september 2022

Temasiden om arealbruk i Bærekraftportalen for havbruk er oppdatert. 

Siden viser hvordan samlet arealbeslag for klarerte lokaliteter for matfiskoppdrett av laks og ørret i sjø har utviklet seg.

Fra 2012 til 2021 har dette arealet økt med mer enn 50 prosent. Antallet lokaliteter i Norge er imidlertid nesten uendret i perioden, som temasiden også viser.

Hvor mange lokaliteter som ikke var brukt i ulike år presenteres også. Antall lokaliteter kan vises både for Norge som helhet og for de enkelte fylkene. Dataene oppdateres ukentlig.

Det er laget en egen temaside om rensefisk. Denne viser antall rensefisk satt ut per år, både etter type rensefisk (art) og etter hvor de var satt ut. Denne viser antall rensefisk satt ut per år, både etter type rensefisk (art) og etter hvor de var satt ut. Tall er tilgjengelige både for Norge som helhet og for enkeltfylker, og oppdateres månedlig.

Flere oppdateringer:

  • Kostnader – Utviklingen i produksjonskostnader inkluderer nå mer detaljert informasjon om ulike kostnadselementer. 
  • Utslipp – Resultater fra miljøundersøkelser fra bunnen under anlegg er nå tilgjengelig med data på fylkesnivå.
  • Rømming – Siden viser nå informasjon om alle rømmingshendelser to år bakover i tid, fordelt per måned. Diagrammer viser antall bekreftede rømte fisk og antall rømmingsepisoder for hele landet og fylkesvis siden 2008. Siden oppdateres daglig.
  • Salg av legemidler – Siden har fått data for flere legemidler.

Prosjektet har gjort fakta om bærekraft i norsk havbruk lett tilgjengelig. Data kommer fra offentlige kilder og forskning og de fleste indikatorer oppdateres månedlig eller årlig.

Per juni 2020 dekket portalen mer enn 30 indikatorer innenfor 20 temaer, samtidig som det jobbes videre med nye temaer og indikatorer og andre forbedringer i portalen.

Portalen «Bærekraft i havbruk» ble lansert i desember 2018.

Forskere fra Nofima og SINTEF Ocean utviklet portalen med støtte fra Barentswatch og Bouvet. Innspill og kvalitetssikring har kommet fra andre forskere, miljøorganisasjoner og næringsaktører.

Nyhetsbrev

Vil du bli informert om hva som skjer i prosjektet?

Bærekraft i havbruk er et nettsted som presenterer oversiktsbilder og utviklingstrekk i norsk havbruk.

Publikasjoner