Økende havforsuring kan doble dødeligheten av nyklekkede torskelarver. Nå roper tyske forskere, i samarbeid med Nofima, varsku.

Sist oppdatert

Publisert

Anne-May Johansen  

Les på engelsk

– Ulike scenarier viser at rekruttering av torskebestanden i Barentshavet og Østersjøen i år 2100 på grunn av økt konsentrasjon av Co2 kan synke til mellom en fjerdedel og en tolvtedel av det som har vært nivået de siste tiårene. Det bør være en sterk oppfordring til handling overfor fiskerimyndigheter, slår det tyske forskningsnettverk BIOACID fast.

Økt utslipp av CO2 har to effekter på havet: Økt temperatur og lavere pH – altså en forsuring av havet. Fisk kan til en viss grad unngå temperaturproblemet ved å flytte seg nærmere polene, men forsuring av havet er ikke relatert til geografi og fisken kan ikke unnslippe ved å flytte på seg.

Overlevelse reduseres betydelig

Gjennom EU-prosjektet AquaExcel har Nofima vært vertskap for tre tyske forskningsgrupper som har studert effekten av havforsuring på reproduksjon hos torsk. Dette arbeidet, som Nofimas forskere har deltatt aktivt i, ble gjennomført ved Senter for marin akvakultur på Kraknes i Tromsø i 2014 og 2015.

Resultatene fra en av forskningsgruppene, Geomar i Kiel, er nå klare. De viser at overlevelse hos torskelarver reduseres betydelig ved synkende pH, og at det kan ha vidtrekkende konsekvenser for utviklingen av torskebestandene.

– Dette arbeidet er det første som har tatt for seg effekten av havforsuring på en kommersielt viktig fiskeart, og vi regner med at funnene vil få stor oppmerksomhet og gi viktige bidrag til debatten om effekten av økt CO2-utslipp på livet i havet, vår evne til å høste mat fra havet og ikke minst hvordan vi bør forvalte havressursene for å minske den negative effekten så mye som mulig, sier seniorforsker i Nofima, Atle Mortensen. Han er leder Nofimas Senter for marin akvakultur – lokalt kjent som Torskeavlsstasjonen i Tromsø.

Dobbel dødelighet

Det er opphopning av CO2 fra atmosfæren som løser seg opp i havet og skaper forsuring. I to uavhengige forsøkt, utført i Sverige og ved Nofimas anlegg i Tromsø, dokumenterer forskerne at dødeligheten hos torskelarver i den første kritiske fasen etter klekking, sammenlignet med dagens nivå var dobbelt så høy når karbondioksidnivået i vannet var på det nivået en forventer i 2100.

– Selv om forsøkene ble utført på to påfølgende år ved forskjellig forskningsstasjoner under forskjellige forhold og med to ulike torskestammer, er resultatene overraskende lik «, forklarer PhD-student Martina Stiasny i forskningsenheten Evolutionary Ecology of Marine Fishes på Geomar og Universitetet i Kiel.

– Våre resultater viser for første gang, hvordan havforsuring kan forårsake press på bestanden av en kommersielt viktig art, påpeker doktor Catriona Clemmesen, i Geomar.

Tilpasses klimaendringer

Hun mener konsekvenser av menneskeskapte klimaendring må tas i betraktning i forbindelse med framtidig forvaltningen av fiskebestandene.

– Bare slik vil vi kunne bli i stand til å definere realistiske rammer for kvotetildeling og for å unngå overfiske og utarming av fiskebestander, sier Clemmesen.

– For å beholde bestandene, bør fiskeriene tilpasse seg klimaendringene, råder Martina Stiasny. – Havforsuring ikke kan unngås helt lenger, men jo større bestandene er og jo mer ansvarlig og bærekraftig fisket er, jo større vil rekruttering forbli, slår hun fast.

Kontaktperson