Kostnadene ved bekjempelse av lakselus kan ha passert toppen.

Sist oppdatert

Publisert

Anne-May Johansen  

Fra 2012 til 2016 økte produksjonskostnadene i oppdrettsnæringen med 50 prosent. Det som har fått desidert mest oppmerksomhet er kostnadene ved bekjempelse av lakselus. Men hovedårsaken til økte kostnader var dyrere fiskefôr.

– Luseutfordringene har stor betydning for næringens omdømme og muligheter for fortsatt vekst, samtidig som det er begrenset hva oppdretterne kan gjøre med de økte fôrprisene sier Nofima-forskerne Audun Iversen og Øystein Hermansen.

Økte fôrkostnader

De har i samarbeid med analyseselskapet Kontali og på oppdrag fra Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) over år analysert kostnadene i oppdrettsnæringen for å finne ut av hva som er drivkreftene bak kostnadsutviklingen.

Den største kostnadsøkningen i kroner skyldes økte fôrkostnader: Fôrkostnadene økte fra vel 14 kr per kilo slaktet og pakket laks i 2014, til vel 18 kroner i 2016. Men fôrets andel av totalkostnadene har likevel gått ned fra 54 til 50 prosent på grunn av større prosentvis økning i de andre kostnadspostene.

Kostnadsøkningen til fôr skyldes både økt fôrpris og økt fôrforbruk per kilo produsert. Prisøkningen på fôr skyldes i størst grad en svak norsk krone, men også til en viss grad overgang til dyrere fôr.

Nærmere 5 milliarder per år

– Totalkostnaden for lusebekjempelsen havner på nærmere 5 milliarder kroner per år. Da er ikke redusert tilvekst regnet inn. Det er heller ikke utfordringene lusa representerer for næringens omdømme og mulighetene for videre vekst i næringen, sier Audun Iversen.

De største kostnadspostene ved bekjempelse av lakselus er omtrent slik:

  • Rensefisk, som rognkjeks og leppefisk, koster vel én krone per kilo produsert laks. Til sammen i underkant av én milliard kroner.
  • Badebehandling i merd går litt ned, mens mekanisk avlusing øker. Inklusive fôrbehandlinger koster dette næringen nærmere 2 milliarder kroner
  • I tillegg kommer kostnaden av sulting i forbindelse med behandling, som vi har estimert til ca 700 millioner kroner

Liten nedgang i kostnadene

Fra 2015 til 2016 var det imidlertid en liten nedgang i kostnadene til lusebekjempelse.

– Det ser ut som vi kan ha passert kostnadstoppen, det er avhengig av hvor mye oppdretterne har brukt på behandlinger i løpet av høsten, sier Øystein Hermansen.

Kontaktpersoner