Nofima rapportserie

Identifisering av ulovlig fiske gjennom sammenstilling av tall – er det mulig?

Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Elde, Silje

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 24/2018

Antall sider: 25

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-562-0

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

For å belyse avviket som oppstår mellom landinger, konsum og handel av torsk, har vi kombinert en sammen-stillingsanalyse med en studie av regelverk og et dybdeintervju med en bedrift. Feil i datakilder, feil i metoden som benyttes ved sammenstillingen samt ulovligheter er mulige årsaker til avviket avdekkes. Tilnærmingen er nyttig for å identifisere feilkilder og uregelmessigheter, men den tallfester ikke et eventuelt ulovlig fiske. Det trengs mer detaljert informasjon om hvor mye ulike feilkilder, som omregningsfaktorer og lagerhold, faktisk påvirker analysen. Informasjonshull som mangel på en registrering av faktisk anvendelse i landingsstatikken og ingen offentlig registrering av innenlands konsum, bør tettes for å få en bedre analyse.