I hvilken grad er dokumentasjon på sosial bærekraft et markedskrav, og hva slags ordninger bør næringen gå inn for? Dette skal forskerne finne svar på.
I hvilken grad er dokumentasjon på sosial bærekraft et markedskrav, og hva slags ordninger bør næringen gå inn for? Dette skal forskerne finne svar på. Foto: Frank Gregersen © Nofima

Sosial bærekraft

Krav til sosial bærekraft av norsk fangstbasert fiskerinæring

 Markedsforskning  

Målet med arbeidet er å etablere et kunnskapsgrunnlag for sertifiseringsordninger for sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring.

Tidspunkt:15. desember 2016 – 15. mai 2017
Finansiering: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Samarbeid:FAFO
Kontaktperson
Portrettbilde av Pirjo Honkanen
Pirjo Honkanen

Forskningssjef
Tlf.: +47 915 94 520
pirjo.honkanen@nofima.no

Delmål:

  1. Avklare dagens status i markedene: hvilke krav finnes per i dag og hvor stammer de fra?
  2. Kartlegge eksisterende standarder/ sertifiseringsordninger og analysere innhold
  3. Vurdere relevans av de ulike ordningene for norsk fangstbasert sjømatsektor
  4. Vurdere framtidsutsikter mhp. dokumentering av sosial bærekraft, i lys av norsk regelverk og dokumentasjon.

Forventet nytteverdi:

Prosjektet vil vurdere hvorvidt krav til sosial bærekraft kommer til å bli et markedskrav som næringen kan dra nytte av eller om det blir et «hygienekrav», og således påkrevd for å sikre markedsadgang. Prosjektet vil gi en vurdering om norsk lovgivning gjør at man kan allerede i dag dokumentere god sosial bærekraft og skaffe konkurransefordel med det i markeder der det verdsettes.

Basert på resultatene kan næringsaktører ta velinformerte beslutninger om sertifisering eller ei, og de vil kunne bruke resultatene i sin omdømmebygging for å styrke sin markedsposisjon. De vil kunne vurdere hvilke markeder er opptatt av sosial bærekraft og hvorvidt sertifisering kreves, eller om det er tilstrekkelig med annen type dokumentasjon.  Bedriftene får også en oversikt over hvilke standarder og krav de kan møte i ulike markeder, noe som vil hjelpe de å bestemme om man skal være proaktiv eller om man må lage strategier for å møte kravene som allerede eksisterer. På næringsnivå kan man vurdere om man vil samlet gå inn for en ordning som tilfelle er for MSC.

Arbeidet vil i hovedsak være basert på innsamling og kartlegging av standarder og sertifiseringsordninger på sosialt bærekraft, og analyse av standardene i forhold til norsk regelverk på området. I tillegg vil vi fokusere på noen hovedmarkeder for norsk villfanget fisk for å se spesifikt om det er krav til dokumentering av sosial bærekraft. Dette gjøres ved å intervjue nøkkelpersoner i markedene. Det vil også bli foretatt intervjuer med norske eksportører innledningsvis for å avdekke i hvilken grad de opplever et krav om dokumentasjon.

Les mer om:

Relatert innhold