Prosjektets mål var å kartlegge status og foreslå tiltak som kan legge til rette for bedre likestilling i fiskerienes fangstledd.

Sist oppdatert

Start

20. feb 2021

Slutt

10. jun 2021

Finansiert av

Nærings- og fiskeridepartementet

Andre deltakere:

Thomas Nyrud

Tall fra fiskermanntallet viser en kjønnsfordeling blant heltidsfiskere på ca. 96,6 prosent menn og 3,4 prosent kvinner. Dette medfører store reelle forskjeller i formue- og inntektsfordeling.

Stortingsmelding 32/2018-2019

I forbindelse med behandling av stortingsmelding om kvotesystemet, ba Stortinget regjeringen om å utarbeide en strategi for bedre likestilling i fiskeriene.

Nærings- og fiskeridepartementet ga Nofima i oppdrag å utarbeide et grunnlag for denne strategien.

I en rapport har Nofima lagt fram statistikk og vurderinger. I rapporten peker forskerne på noen utfordringer rundt kvinners deltakelse i fiskeriene, og foreslår noen tiltak.

Statistikken bekrefter Stortingets utgangspunkt, og viser til tre åpenbare årsaker til at det er få kvinner som velger fiskeryrket:

  • En mannsdominert kultur
  • Større utfordringer for kvinner enn menn med å kombinere yrket med ansvar for barn
  • Kvinners egne karrierevalg

Forskerne peker på viktigheten av å identifisere og fjerne barrierer for å øke kvinneandelen.

Tiltakene som foreslås er kort oppsummert:

  • Holdningsskapende arbeid
  • Tiltak for å øke rekruttering av kvinner som fiskere og fiskebåtredere
  • Tiltak for å øke kvinnerepresentasjonen i relevante styrer

Publikasjoner